Публикация

Проект на Постановление на МС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МЗ за 2014 г.

Министър Андреева иска 300 000 лв. за дихателни апарати на болни с мускулна дистрофия


ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

отд-р Таня Андреева - министър на здравеопазването

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет заодобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

С проекта се отправя искане за одобряване на допълнителен разход в размер на 300 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването, с целево предназначение – предоставяне на средства за закупуване на дихателни апарати за поддържаща терапия на пациенти с прогресивна мускулна дистрофия.

Прогресивната мускулна дистрофия тип Душен или Бекер е необратимо прогресивно заболяване, което води до летален изход. Тези пациенти обикновено достигат до състояние на тежка, хронична дихателна недостатъчност и се нуждаят от подпомагане при дишането като поддържащо лечение в домашни условия с цел удължаване и подобряване качеството на живота им. С осигуряване на дихателни апарати за пациентите ще се постигне понижение на честите им хоспитализации поради дихателни усложнения и ще се гарантира по-благоприятна прогноза..

По данни на лечебни заведения в страната, прогнозният брой на пациентите за дихателна оценка за 2014 г. е 40, като пациентите с необходимост от апаратно дихателно подпомагане за втората половина на 2014 г. са 10 на брой.

Тези пациенти могат да бъдат наблюдавани периодично в болничните клиники по нервни болести, в рамките на лечението им по съответните клинични пътеки. Последните обаче не предоставят възможност за осигуряване на дихателни апарати за поддържащо лечение извън лечебното заведение за пациентите, които в напредналия стадий на болестта имат нужда от постоянно апаратно дишане.

Осигуряването на апаратите за нуждите на пациентите ще се осъществи посредством предоставяне на целеви средства под формата на капиталови трансфери за придобиване на дълготрайни материални активи по реда на чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 74, ал. 2 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Проектът на постановление съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането, финансирането и контрола на здравната система в страната.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с функционирането на достъпна система за оказване на медицинска помощ на очертания тежък контингент пациенти.

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Предвид гореизложеното, на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА

Министър на здравеопазването

Прикачени файлове

Проект на постановление на МС

Коментари