Публикация

БЛС внесе иск срещу занижените здравни вноски, които държавата плаща за някои граждани

БЛС внесе иск срещу занижените здравни вноски, които държавата плаща за някои граждани

Съсловната организация сезира Комисията по дискриминация


Днес, 8 април т.г., Българският лекарски съюз внесе иск срещу държавата в Комисията за защита от дискриминация. Той касае решението на държавата да въведе, за няколко определени групи лица, диференцирано по-ниско заплащане на здравноосигурителната вноска спрямо останалите осигурени граждани. Това е регламентирано с конкретна разпоредба, която постановява, че за осем групи лица осигурителната вноска се внася в размера, определен със закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година, т.е. върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. В категориите, осигурени наполовина, попадат лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование; студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка; чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет №103 от 1993 г.за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет №228 от 1997 г.за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България; гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи, задържаните под стража или лишените от свобода; лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище; родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто и лицата, получаващи обезщетения по чл.230 и 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Считаме, че по този начин държавата дискриминира посочените лица по редица от изброените в чл.4, ал.1 от ЗЗ Дискр. категории на дискриминационното отношение към индивида, като предпоставя занижено здравно обслужване, компенсирано единствено и за сметка на изпълнителите на здравна помощ. Тази политика на държавата предполага натрупването на сериозен дефицит в системата на здравното осигуряване и рефлектира върху качеството на здравната помощ.

Налице е пряка дискриминация по признак „трудово положение” и „социален статус”. Този подход на законодателя е в пълно противоречие с чл.6 от Конституцията на Република България, който предвижда равнопоставеност на всички граждани.” – се казва в исковата молба на БЛС, като се изисква от Комисията да задължи държавата да внася същите осигурителни вноски и за тези категории граждани, каквито внасят всички останали работещи и работодатели.

Коментари