Публикация

Пациентски организации снемат доверие от министър Андреева

Причината е липсата на действия за лечението на зависимостите – наркотична и алкохолна


Снемаме доверието си от Министър Андреева заради безотговорност на Министерство на здравеопазването към превенцията и лечението на зависимостите – наркотична и алкохолна. Последните месеци се натрупаха няколко грешки на Министерство на здравеопазването в различни области и въпреки разбиранията ни за подкрепа и диалог, не можем повече да правим компромиси за сметка на пациентите.

Ние сме пациентите и нямаме нищо друго, освен нашата борба за здраве!

В неделя (6 април 2014 г.) Министър Андреева обясни пред медиите, че вече втора година искат процента от акцизите върху цигарите и алкохола, които по закон се полагат на здравеопазването, да влязат в здравната система, сега той отива директно в държавния бюджет.„Така биха се използвали много средства за здравеопазване".

И как точно Министър Андреева иска процента от акциза на цигарите и алкохола?

Това е или подвеждане на обществото, или липса на компетентни съветници на Министъра.

Според действащия в момента чл. 53 от Закона за здравето, единственият начин да бъдат получени тези средства за наркозависимите и алкохолно зависимите пациенти е наличието на Национална програма за превенция и лечение на зависимостите.

Поради безхаберието и безотговорността на Министерство на здравеопазването към зависимостите, няма действаща такава в момента, и тези средства няма как да бъдат получени.

Дори Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013г.), по която миналата година бяха отпуснати средства за превенция и лечение на зависимости (но не от този чл. 53), изтече.

Чл. 53. (1) Министърът на здравеопазването и други компетентни държавни органи съвместно с неправителствените организации създават условия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества, като:

1. осъществява промотивни и профилактични дейности;

2. осигурява достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

(3) (В сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Едно на сто от средствата, постъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

(4) Общините приемат и осъществяват регионални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

С уважение: Пенка Георгиева

Пациентски организации „Заедно с теб”

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Коментари