Публикация

Първата конференция по персонализирана медицина у нас се проведе в болница "Токуда"

Всеки пациент притежава набор от индивидуални характеристики, на базата на които може да му бъде предписана възможно най-ефективната терапия с минимални странични ефекти


На Световния ден на здравето – 7 април 2014 г., в „Токуда болница София” се състоя Първата конференция по персонализирана медицина, организирана в България. Организатор на събитието е новоучредената Българска Асоциация за Персонализирана Медицина.

Официални гости и лектори в рамките на Конференцията бяха г-н Едуард Ейбрахамс, президент на Коалиция за персонализирана медицина; г-н Денис Хорган, изпълнителен директор на Европейския Алианс за персонализирана медицина; доц. Алексей Савов, началник на Национална Генетична Лаборатория; д-р Явор Дренски, изпълнителен директор на МБАЛ „Токуда болница София”; проф. Галина Великова, президент на International Society for Quality of Life Research и преподавател в университета в Лиийдс; доц. Радка Кънева, изпълнителен мениджър на Центъра по Молекулна Медицина и доцент в катедра „Химия и Биохимия“ в Медицински Университет, София.

В презентацията си г-н Едуард Ейбрахамс обърна внимание на концептуалната разлика между масово прилагания в медицинската практика подход в избор на лечение и подхода, възприет от персонализираната медицина: „Подходящото лечение за подходящия пациент в подходящото време“. Той прави преглед на определенията и понятията в персонализираната медицина, на очакванията и резервите, свързани с нея. Като основни преимущества г-н Ейбрахамс определя по-ефективно и по-безопасното лечение, по-краткото време, необходимо за избор на подходящо лечение и по-рационалното разходване на финансовите средства за лечение, като обръща внимание на по-точната диагноза на заболяването, избора на оптималните медикаменти и тяхното по-точно дозиране, намалената честота на нежелани реакции, възможността за установяване на заболяването в най-ранните му стадии, възможността да се акцентира на профилактиката за сметка на лечението и в резултат да се повиши ефективността на здравната система чрез подобряване на качеството и достъпността на лечението.

Директорът на Европейския алианс за персонализирана медицина, г-н Денис Хорган, представи европейския поглед върху персонализираната медицина, предизвикателствата пред ЕС, свързани с нея, насоките към Българската Асоциация за персонализирана медицина и сферите на сътрудничество. Той представи европейската мрежа от структури, свързани с персонализираната медицина и персонализирано здравеопазване. Обърна внимание върху необходимостта от координация на съществуващите инициативи, от споделяне на добрите практики и консултиране по отношение на политиките, както и на необходимостта от навременни насоки на европейско ниво. „За да достигнем следващото ниво в организация на здравеопазването е необходимо да работим заедно“, заяви г-н Хорган. Той представи членовете на ЕАПМ – академични и научни среди, институции, пациентски организации, регуралаторни органи, производители на лекарствени и диагностични средства.

Г-н Хорган обърна внимание на факта, че в много от случаите, прилаганото лечение не е с очаквания резултат, а в същото време има все по-голям натиск за ефективно изразходване на средствата за здравеопазване. Персонализираната медицина може да предложи по-високи резултати и в същото време – потенциално спестяване от ненужни разходи. Така например за лечение на рак на гърдата проучванията показват потенциално 37% по-ниски разходи и приблизително 46% по-ниски разходи за лечение на сърдечносъдови заболявания, при прилагане на методите на персонализираната медицина. Според г-н Хорган, големи промени в здравеопазването могат да бъдат постигнати само при участието на гражданите. Гражданите трябва да имат контрол върху собственото си здраве.

Г-н Хорган представи перспективите 2020 на европейско ниво за персонализираната медицина и предизвикателствата, с които заедно всички трябва да се справим.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, представи значението на персонализираната медицина за пациентската общност и приноса й в подобряването на лечението на пациентите. Специално внимание се обърна на ролята на персонализираната медицина от гледна точка на подобряване на достъпа на пациентите до качествено лечение, което може да се постигне чрез селектиране и спецификация на групите. Той изтъкна важността на въвеждането на съответните диагностикуми, които да послужат за извеждане и създаване на необходимите гайдлайни.

Конференцията и изложенията, които бяха направени в рамките на програмата, се фокусираха върху същността и значението на персонализираната медицина, като съвременен подход при лечението на заболяванията, осигуряващ предпоставки за по-добро лечение. Акцент беше направен върху факта, че всеки пациент притежава набор от индивидуални характеристики, на базата на които може да му бъде предписана възможно най-ефективната терапия с минимални странични ефекти. Този подход цели да подобри качеството на живот и да ограничи излишните разходи за здравеопазване. Казано по друг начин – осигуряване на точната диагноза и лечение на точния пациент в точното време.

В България персонализираната медицина все още не се прилага широко и не е добре позната. До този момент, действия по нейното популяризиране са предприемани от отделни общности – научна, терапевтична /най-вече онкологична и хематологична/, диагностична, фармацевтична и др./, всяка в своята по-тясна компетентност и интереси. Сега, за първи път е налице платформа, която да обедини усилията на всички заинтересовани страни и участници за адекватно приложение на персонализирана медицина в практиката.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За персонализираната медицина

Персонализираната медицина в световен мащаб представлява съвременен подход в лечението на ракови и други заболявания, който се основава на вземане на информирано решение за избора на терапия, базирано на индивидуалните характеристики на всеки конкретен пациент и неговото заболяване. Ярък пример за персонализация в медицината е т.нар. „съпътстваща диагностика“ при прицелни терапии, чиято цел е да селектира само пациентите, които биха имали полза от дадено лечение. В повечето случаи, тази диагностика изследва ДНК на пациента или на проба от засегнатата тъкан. В световната практика все повече навлизат техниките, позволяващи разчитането на целия геном на пациента, т.е. пълната генетична информация, заложена във всеки от нас. Тази информация позволява да бъдат разгадани редица заболявания, чиито механизъм и причинители до този момент са били неизвестни, както и да бъдат идентифицирани нови, непознати до момента патологични състояния. Ефектите от прилагането на персонализирания подход се изразяват в по-добър резултат от лечението, повишено качество на живот на отделния пациент, както и спестяване на излишни разходи за неефективно лечение.

Крайните цели на персонализираната медицина са да се подобри здравното обслужване на всеки конкретен пациент и да се повиши цялостната ефективност на здравната система.

Според презентацията на г-н Ебрахамс, персонализираната медицина повлиява и разработката на иновативни лекарства в посока по-ефективни и по-безопасни лекарства. Все повече научно-изследователски компании разработват новите си лекарства въз основа на съпътстваща молекулярна диагностика. През 2011 год. продажбите на такива медикаменти надвишават 12 милиарда долара, а ръстът на разработените диагностични тестове надвишава 18%. Персонализираната медицина оказва все по-силно влияние върху системата на здравеопазване. Тя осигурява по-добро познаване на рисковите фактори за заболяванията, по-ефективно разпределение на средствата и акцентиране върху превантивната медицина.

За Асоциация по персонализирана медицина

Българската Асоциация за Персонализирана Медицина (БАПЕМЕД) представлява сдружение на учени, медицински и здравни специалисти, пациенти, обслужващи звена и търговски структури в здравеопазването, чиито усилия са насочени в посока повишаване на информираността и нивото на разбиране на всички аспекти, свързани с персонализираната медицина и нейното приложение в полза на пациентите и здравната система.

Посредством реализирането на Първата конференция по персонализирана медицина, БАПЕМЕД цели да осигури условия за дискусия на всички заинтересовани професионалисти и да фокусира усилията, познанията и опита им в посока прилагане на най-високите медицински, етични и морални стандарти за подобряване на живота и здравето на българския пациент.

БАПАМЕД е регистрирана като организация в обществена полза и е поставила пред себе си следните цели:

1.Популяризиране на концепцията за персонализирана медицина (лечението на болестта или определяне на предразположението към заболяване на пациента, с прилагане на молекулярен генетичен анализ, с цел постигане на оптимален медицински резултат) сред медицинските специалисти, здравните заведения, институциите и пациентските общности;

2.Популяризиране на приноса на персонализираната медицина в съвременното здравеопазване и утвърждаване на обществената значимост на персонализираната медицина в здравната система;

3.Гарантиране достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на персонализирана медицина.

Българската Асоциация за Персонализирана Медицина (БАПЕМЕД) е решена да постигне заложените цели посредством:

·Изразяване и популяризиране на общите интереси на нейните членове;

·Изработване, утвърждаване и въвеждане на етични норми и правила за взаимодействие между медицинските специалисти, здравните заведения, фармацевтичните компании и диагностичните центрове;

·Подкрепа на институциите и организациите в здравеопазването, имащи отношение към персонализираната медицина.

·Поддържане и развиване на дейности, свързани с прилагането на методите, услугите и продуктите на персонализираната медицина в България, при съблюдаване на международните стандарти и подпомагане развитието на съвременна законова и нормативна база в България.

·Създаване на официален механизъм за взаимодействие между Асоциацията и институциите в България.

·Насърчаване на чуждестранните инвестиции в областта на персонализираната медицина чрез законодателни и други инициативи, водещи до преодоляване на ограниченията и осигуряващи бърз достъп на пациентите до диагностика и терапия;

·Поддържане връзка с компетентните власти, представяне на възгледи и становища при изготвянето на проектозакони и други нормативни актове, отнасящи се до персонализираната медицина.

·Организиране на срещи, семинари, лекции, квалификационни курсове и др. подобни.

·Разпространение в устна, писмена и графична форма на мненията, възгледите и становищата на членовете си, адресирани към професионалната общност, пациентите и обществеността; организиране публикуването на периодични издания, книги и брошури, които да допринасят за постигането на нейните цели.

·Изграждане на активни връзки и участие в националните, европейски и световни организации, които имат подобни цели, за обмяна на информация и опит.

Коментари