Публикация

Проект за изменение на наредбата за регистриране на цените на лекарствените продукти

Предлага се срокът за проверка на цените на медикаментите да се увеличи от6 на 12 месеца


ДОКЛАД ОТ Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.(обн., ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.).

Проектът е изготвен в изпълнението на Решение № 635 на Министерски съвет от 22 октомври 2013 г. относно втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.

С проекта се предвижда промяна в чл. 43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, касаеща срока за подаване на декларация и съответно за извършване на проверка за съответствие на цената на лекарствения продукт с най-ниската цена в референтните страни-членки. Предлага се този срок от шест месеца да се удължи и да се стане дванадесет месеца. Действащият към момента шестмесечен срок е изключително кратък предвид наличието на над 3000 лекарствени продукта, които подлежат на тази проверка (т.е. годишно се извършват над 6000 проверки). Сроковете за влизане в сила и сроковете за обжалване на решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, предвидени в АПК, водят до застъпване на процедурите и обективната невъзможност решенията на съвета да влязат в сила. Също така обществените поръчки за доставка на лекарствени продукти и сключените по тях договори са за срок от една година и това затруднява снабдяването с лекарствени продукти на лечебните заведения.

Целта на проекта е намаляване на регулаторната тежест при ценообразуването на лекарствените продукти чрез увеличаване на срока за подаване на декларация за удостоверяване на цената на лекарствените продукти, съответно за извършване на служебна проверка на цените на лекарствените продукти от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти от шест на дванадесет месеца.

Ползата от предлаганото изменение е, че ще доведе до повишаване устойчивостта на процесите по снабдяване с лекарствени продукти.

В съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Проектът няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което не се налага изготвянето на финансова обосновка.

Проектът на Постановление не е свързан с европейското право, поради което не се налага изготвяне на таблица за съответствие с европейското законодателство.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С оглед на изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА, МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКЛАД ОТ Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

УВАЖАЕМА Д-Р АНДРЕЕВА,

Във връзка с изпълнението на Решение № 635 на Министерски съвет от 22 октомври 2013 г. относно втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приложено Ви предоставям проект на ПМС за изменение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г.(обн., ДВ, бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.)

С проекта се предвижда промяна в чл. 43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, касаеща срока за подаване на декларация и съответно за извършване на проверка за съответствие на цената на лекарствения продукт с най-ниската цена в референтните страни-членки. Предлага се този срок от шест месеца да се удължи и да се стане дванадесет месеца. Действащият към момента шестмесечен срок е изключително кратък предвид наличието на над 3000 лекарствени продукта, които подлежат на тази проверка (т.е. годишно се извършват над 6000 проверки). Сроковете за влизане в сила и сроковете за обжалване на решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, предвидени в АПК, водят до застъпване на процедурите и обективната невъзможност решенията на съвета да влязат в сила. Също така обществените поръчки за доставка на лекарствени продукти и сключените по тях договори са за срок от една година и това затруднява снабдяването с лекарствени продукти на лечебните заведения.

С предложението в проекта се постига целта за намаляване на регулаторната тежест при ценообразуването на лекарствените продукти чрез увеличаване на срока за подаване на декларация за удостоверяване на цената на лекарствените продукти, съответно за извършване на служебна проверка на цените на лекарствените продукти от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти от шест на дванадесет месеца. Това от своя страна ще доведе до повишаване устойчивостта на процесите по снабдяване с лекарствени продукти.

Проектът няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което не се налага изготвянето на финансова обосновка.

Проектът на Постановление не е свързан с европейското право, поради което не се налага изготвяне на таблица за съответствие с европейското законодателство.

УВАЖАЕМА Д-Р АНДРЕЕВА,

Предвид на гореизложеното моля за Вашето разпореждане Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти да бъде включен за разглеждане от Ръководството на Министерство на здравеопазването.

Приложение:

1.Проект на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти;

2.Проект на доклад до Министерски съвет;

С уважение,

Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР

Прикачени файлове

Коментари