Публикация

ПРОГРАМА НА XV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПЛ И ПЕДИАТРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Тя ще се проведе на 23-25 май 2014 г. Темата е предизвикателството на социално-значимите заболявания


На 23 май 2014 г. в курорта Слънчев бряг ще се проведе XV Национална конференция за общопрактикуващи лекари и педиатри с международно участие.

ТЕМА: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

23 май 14 45-1915 часа

ЗАЛА: ХОТЕЛ МАДЖЕСТИК

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ПРИВЕТСТВИЯ

І СЕСИЯ: ИМУНОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ, ДЕРМАТОЛОГИЯ

МОДЕРАТОРИ: Акад. Петрунов, Проф. Наумова, Проф. Митева

ЧАС

ЛЕКТОР ,ТЕМА

15.00-15.20

Б. Петрунов - Значението на плесенните алергени за развитието на респираторни заболявания в България

15.20-15.35

Ел. Наумова - Съзряване и остаряване на имунната система

15.35-15.50

Д. Стефанова - Съвременна диагноза на туберкулозата и на латентната туберкулозна инфекция

15.50-16.00

Л. Пейчев - Предимствата на хомеопатията в ежедневната лекарска практика

16.00-16.15

Л. Митева - Клинични и терапевтични аспекти на псориазис в детска възраст

16.15-16.30

Б. Върбанова - Микробиом и автоимунитет

16.30-16.45

Ю.Раденкова - Синдром на Лайл в спешната токсикологична практика

16.45-16.55

Ир. Аспарухова - NoAL ни защитaва oт.... ?

16.55-17.05

ДИСКУСИЯ

17.05-17.15 ПОЧИВКА

23 май 1715-1900 часа

ЗАЛА: ХОТЕЛ МАЖЕСТИК

ІІ СЕСИЯ - ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

МОДЕРАТОРИ: Проф. Кожухарова, Проф. Кантарджиев

ЧАС

ЛЕКТОР ,ТЕМА

17.15-17.30

М. Кожухарова, Р. Филипова - Ваксинопрофилактиката в България – традиции и перспективи

17.30-17.40

П.Переновска- Превенция на RSV асоциираните заболявания в детска възраст

17.40-17.55

Т. Кантарджиев – Генетични методи за микробиологична диагностика на бактериални инфекции в педиатрията

17.55-18.05

Ат. Мангъров- Хексасима – готова за употреба, изцяло течна, 6-в-1 ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце и хепатит Б

18.05-18.20

П. Минчев-Ефективност на българската BCG ваксина – роля и отговорност на общопрактикуващия лекар

18.20-18.35

П. Переновска -HPV– асоциирани заболявания и възможности за тяхната превенция

18.35-18.45

Ат.Мангъров-Протекция срещу ротавирусни заболявания с 5-валентна ваксина

18.45-18.50

Филм „ Друг поглед върху диарията”

18.50-19.00

ДИСКУСИЯ

20.30 часа КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”

24май 900-1240 часа

ЗАЛА: ХОТЕЛ ХЕЛЕНА

ІІІ СЕСИЯ: КРЪГЛА МАСА: СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

МОДЕРАТОРИ:Проф. Петрова, Проф.Борисов, Проф. Пилософ

ЧАС

ЛЕКТОР,ТЕМА

9.00-9.15

Генка Петрова, А. Златарева,доц. Г. Момеков - Анализ на регионалните различия при финансиране на фармакотерапията на редки болести

9.15-9.30

Н. Ламбов, В. Петкова, М. Димитров, Е. Петкова - Диабет при деца – влияние на лекарствената форма върху качеството на живот

9.30-9.45

К. Ангелов, Ч. Еленков, А. Оскар, В. Хайкин, А. Леви - Офталмологичен скрининг на деца в ранна училищна възраст

9.45-10.00

Вл. Пилософ, Д.Калайков, Р.Тинчева, П.Переновска - Интегриран медико-социален подход - голямата липса в обгрижването на децата с хронични заболявания в България

10.00-10.15

Ас. Златев Медицински стандарти за диагностика и лечение по пневмология и фтизиатрия в Р. България

10.15-10.30

ДИСКУСИЯ

10.30-10.40- ПОЧИВКА

10.40-10.55

Л. Киров, А. Кирова - Ниво на стрес и индикации за депресия при седемнадесетгодишните ученици - резултати от пилотно проучване

10-55-11.10

Кр.Кушев - Здравна статистика и епидемиология в България преди 105 години

11.10-11.25

В.Недкова, М. Ангелова - Тютюнопушене по време на бременност и влиянието му върху плода и кърмачето

11.25-11.40

Б.Попов - Функционални храни- настояще и бъдеще

11.40-11.55

Д. Калайков - Тенденции в заболеваемостта от задължително регистрираните заболявания при децата от 0-17 г. в България за периода 2000-2012 г.

11.55-12.10

А. Буева, Д.Русинов, П.Митева, С. Маринова, М. Гайдарова, Г. Златанова, Т.Цанова, С. Ганева, Т. Лисичкова, С. Стефанов- Резултати от скрининга за скрита бъбречна заболеваемост при децата в България

12.10-12.20

Т. Найденов – Изпълнява ли се чл. 122 от ЗЗ

12.20-12-30

Lj. Zafirovski, M.Raleva, M.Pejovich-Milovanchevich, J.Radosavljev-Kirkjanski, D.Yordanova Peshevska4, V.Chacheva, K.Koneska, D.Lozanovich7, A.Stojadinovich8, L.Zafirovska - Different forms of violence and abuse among children and between children, truths and some misconceptions

12.30-12.40

ДИСКУСИЯ

24май 845 - 1200 часа

ЗАЛА: ХОТЕЛ МАЖЕСТИК

IV СЕСИЯ: НЕВРОХИРУРГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ

МОДЕРАТОРИ: Проф. Литвиненко, Проф. Иванов

ЧАС

ЛЕКТОР,ТЕМА

8.45-9.00

А. Бусарски, К. Георгиев - "Често пропускани неврохирургични състояния в ранна детска възраст"

9.00-9.15

С. Начев, Кр. Минкин, П. Димова, К. Габровски, Хр. Колчев,Е. Найденов, М. Маринов- Мозъчни увреди водещи до фармакорезистентна епилепсия в детска възраст

9.15-9.25

Пенка Стефанова - Лечение и профилактика на магнезиев дефицит

9.25-9.40

В.Божинова - Детска церебрална парализа – етиология, честота на съпътстващите синдроми и медикаментозно лечениие

9.40-9.55

Ив. Литвиненко, М. Божидарова - Синдром на танцуващите очи (dancingeyessyndrome) с представяне на случай от нашата практика

9.55-10.10

Ив. Иванов - Пируват-дехидрогеназен дефицит като причина за неврологичен дефицит и забавено развитие

10.10-10.15

ДИСКУСИЯ

IV СЕСИЯ: ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ

МОДЕРАТОРИ: Проф. Димитрова, Проф. Бранков

ЧАС

ЛЕКТОР,ТЕМА

10.15-10.30

Е.Арабаджиева, С.Бонев, А.Йонков, Д.Буланов, В. Димитрова-Наследствени полипозни сидроми на гастроинтестиналния тракт

10.30-10.45

О. Бранков,Хр. Шивачев, Т. Панайотова- Срокове за оперативно лечение на вродените белодробни малформации – значението на пренаталната диагностика

10.45-11.00

Г. Момеков- Болезнената тема за болката

11.00-11.15

П.Стефанова -Усложнения на мекеловия дивертикул в детската възраст

11.15-11.30

Хр.Шивачев - Спонтанен пневмоторакс в детската възраст – тактика и резултати

11.30-11.40

О. Хаджийски- Лечение на рани и изгаряния при деца и възрастни с Acerbine

11.40-11.55

Хр. Георгиев - Проблеми на детската тазобедрена става при церебрална парализа

11.55-12.00

ДИСКУСИЯ

12.00-13.00 НАУЧЕН СИМПОЗИУМ НА ФИРМА: НАТУРПРОДУКТ:МОДЕРАТОРИ: Проф. Переновска, д-р Петрова, д-р Митева

13.00-14.-00

ЗАЛА: ХОТЕЛ МАЖЕСТИК

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

МОДЕРАТОРИ: Проф. Минчев, Проф. Недкова, Доц. Калайков

1.А. Ничева - Здравен статус на ромските деца на 6 мес.- 2 год. възраст от община Самоков

2.Ат. Банчев, Н. Юрукова, М. Йорданова, Д. Константинов - Кожно засягане при остри левкемии в детска възраст

3.Ив. Борносузов, Ив. Щърбанов - Случай на посттрансплантационен рецидив на невробластом с ангажиране на ЦНС

4.Д.Атанасова, Т.Стратева - Приложение на микробиологични и молекулярно-генетични методи за диагностика на ентерококови уроинфекции

5.В.Страхинова- Ролята на ултразвуковото изследване при деца с остър хирургичен корем

6.П. Ангелова, П. Костова, Р. Савова -      Клиничен случай на Klippel-Trenaunay-WeberSyndrome

7.П.Костова, П.Ангелова, Л.Димитров, А.Александров, К.Ненова, А.Кънева, М.Цонзарова  - Клиничен случай на тромбоза на артерия поплитея вдясно и протеин С дефицит

8.Т. Стоева, Р.Митрова, М.Ганева,Й .Узунова Положителният Астма Прогностичен Индекс (АПИ) - рисков фактор за намалена белодробна функция при деца с бронхиална астма

9.Г.Петрова, Д.Митева, В.Папочиева, Н.Улевинов, П.Переновска, Хр.Шивачев– Кръвохрак или кървене от носа - клиничен случай

10.С.Найденов, Т.Донова- Оценка на на сърдечносъдовите рискови фактори при жени

11.Е.Симонов, С. Милева - Синдром на Rett – клинични и генетични аспекти

12.L.Zafirovska1,Lj.Zafirovski2,E.Zisovska3, R. Koviloska4, M.Michich-Stanojevich5, S.Smiljanich5,M.Zafirovski6 - Оralflorainthenewborninfantsdeliveredvaginal, verzusdeliveredbycaesareansection

13.Г.Петрова, Д.Митева, Сн.Лазова, В.Папочиева, В.Улевинов, Н.Улевинов, П.Переновска – Влияние на алергичния ринит върху бронхиалната астма

14.С.Алекова, А. Постаджиян, В. Петрова- Тачева, Б. Попов, Ив. Овчаров - Проучване мнението на семейните лекари относно проблеми в управлението на практиките за първична извънболнична медицинска помощ.

15.С.Алекова, А. Постаджиян, В. Петрова- Тачева, Б. Попов, Ив. Овчаров - възможности за професионално развитие в условията на общата медицинска практика

16.В.Петрова- Тачева, С. Алекова, А. Постаджиян, Б. Попов, Ив. Овчаров - Проучване информираността сред общопрактикуващите лекари относно клиниката, диагнозата и профилактиката на наследствената патология.

17.К. Тумангелова-Юзеир, Цв. Великова, Е. Иванова-Тодорова, Е. Найденов, М. Генова, Т. Диков, М. Пенков, С. Начев, Д. Кюркчиев - Клиничнен случай на индолентен В-дребноклетъчен лимфом в ЦНС, експресиращ маркери, характерни за неврални стволови клетки

18.M.Zafirovski1, Z.Georgiev2, Lj. Zafirovski3, A.Vukovich4, V.Boshevska5, I.Manev6, L. Zafirovska7 - Traumatic dental injuries of the milky teeth (tmdi) and mouth, our experience with preschool age

19.П.Митева, Д. Русинов, Т. Цанова - Развитие на перитонеална диализа в детската възраст в България

20.К.Темелкова, А. Телчарова–Клиничен случай на синдром на макрофагеалната активация при системен идиопатичен артрит.

21.К. Угринова- Специфични здравни грижи при деца с агресивно поведение

22.Р. Райкова - Здравни грижи при деца атрезия на хранопровода

23.Р. Цонева - Детски епилепсии - видове, диагностициране и здравни грижи

24.В.Георгиева - Кожно-алергични проби в детската възраст

25.П. Павлова, М. Тодорова - Kачество на живот при пациенти с исхемична болест на сърцето

26.И. Георгиева, Г. Караандреева - Терапевтично поведение при резистентни пристъпи с иктална брадикардия

" }-->

Прикачени файлове

Програма на XV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕН...

Коментари