Публикация

Лекарите в Александровска искат оставката на д-р Румяна Тодорова

Причината е приетото постановление на Министерски съвет за лимитирани бюджети.


ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ МЕДИЦИНСКИЯ СЪВЕТ НА

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД

Ние долуподписаните членове на Медицинския съвет на най - голямата Университетска болница в Р. България, категорично осъждаме поведението на НЗОК през последните месеци.

Като краен продукт, водещ до ескалацията на напрежението в здравеопазването е приемането на 94 ПМС, предложено от управителя на НЗОК - д-р Румяна Тодорова.

Въвеждането в него на месечните лимити ни поставят в невъзможност да извършваме основния ни предмет на дейност, а именно: осъществяването на болнична медицинска помощ.

В качеството ни на лечебно заведение за оказване на болнична медицинска помощ освен изискванията, създадени със Закона за здравното осигуряване, Националния рамков договор за съответната година, Закона за бюджета на НЗОК, подзаконовите нормативни актове и Решенията на Надзорния съвет на НЗОК, ние сме длъжни да спазваме и императивните разпоредби залегнали в Конституцията на Република България (напр.: чл.52, ал.1 и чл.57, ал.1 и ал.2 и др.), Закона за здравето (напр.: чл.81, чл.85, чл.86 и др.), Закона за лечебните заведения (напр.: чл.7, чл.19, ал.2 и др.), както и актовете по прилагането им.

Съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравното осигуряване „Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса“ и „Правото на избор е валидно за цялата територия на страната и не може да бъде ограничавано по географски и/или административни основания“, както и залегналото в специалният закон право на равнопоставеност при ползването на медицинска помощ /чл.5, т.5 от ЗЗО/, което право е и Конституционно право на гражданите на Република България.

С оглед гореизложеното предвид продължаващата ситуация на административен произвол от страна на договорният ни партньор – НЗОК/СЗОК, за нас е изключително трудно да балансираме между административните ограничения, правата на здравноосигурените и нашите задължения като лечебно заведение.

Категорично не приемаме извършваните кампанийни проверки (акция Великден и акция Гергьовден) на т.нар. „надлимитна“ дейност, защото те унижават личното и професионално достойнство на лекарите, дискредитират лекарската професия, така и изобщо здравеопазването в Република България, защото:

  • 1.Проверките се извършват по документи и се отнасят до дейност, която още реално не е отчетена пред СЗОК, респ. НЗОК;
  • 2.Проверяващите екипи от СЗОК и НЗОК не вникват в същността на проверяваната медицинска дейност, те търсят формални пропуски, които подлагат на произволна интерпретация само и единствено с цел да се породи правен спор относно непризнатата от тях дейност;
  • 3.Неприемането на реалните факти и обстоятелства, както и допускането на интерпретации води до едно: лечебните заведения реализират разход (защото дейността не им се заплаща и защото обжалват направените констатации);
  • 4.Задължават лекарите да пресмятат ползата и нуждата от дадено изследване и лечение на болестта не през призмата на неговите медицински индикации, а през призмата на неговата финансова стойност.
  • 5.Проверяващите екипи не носят никаква отговорност за действията си, както и за прилагането на закона. Превишаването на правомощията им в повечето случаи се тълкува като позитив пред работодателя им – НЗОК/СЗОК.

Резултатите от този стил в управлението на НЗОК, налаган от г-жа Румяна Тодорова, на лимитиране на дейността и налагане на непрекъснати финансови санкции на болницата и ниската цена на клиничните пътеки предполага поведение към минимизиране на разходите от страна на лечебното заведение, избор на евтина, а не ефикасна терапия, недобро заплащане за труда на лекарите, никакви възможности за капиталови вложения. Когато ефектите от политиката на г-жа Тодорова се реализират – налице са болници с огромни „дългове”, липса на мотивиран медицински персонал, липса на млади лекари, дефицит на висококвалифицирани медицински специалисти и др.

Притиснати до стената от отрицателни финансови резултати, заради неизплатени средства от реализирана медицинска дейност, болниците се стремят неизбежно да реализират по-малко разходи по най-различни механизми – от отказ под различна форма да се лекуват тежко болни и коморбидни пациенти до ликвидиране на „губещи” звена в болничните структури и стремеж да се разкриват „печеливши” лечебни звена.

Считаме, че приемането на 94 ПМС, предложено от управителя на НЗОК - д-р Румяна Тодорова е пореден акт на администриране на здравеопазната система, който дезорганизира и затруднява функционирането на болничната помощ, вреди на пациентите, лекарите, медицинската наука и образование и поради това, Медицинският съвет категорично настоява за оставката на Управителя на НЗОК – д-р Румяна Тодорова

Подписи срещу д-р Тодорова

В потвърждение на горното се подписваме:

Д-р Костадин Ангелов – Изпълнителен директор


Доц. д-р Димитър Буланов – Заместник–директор по лечебната дейност


Д-р Елена Перчинска – Главен секретар

Венета Милушева – Заместник – директор по икономическите въпроси


Д-р Чавдар Еленков – Началник на Консултативно – диагностичен блок


Проф. д-р Огнян Георгиев – Началник на Клиника по пропедевтика на вътрешните болести


Проф. д-р Здравко Каменов – Началник на Клиника по ендокринология


Проф. Виолета Димитрова – Началник на Клиника по обща и чернодробно–панкреатична хирургия


Проф. д-р Атанас Темелков – Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение


Проф. д-р Стефан Денчев – Началник на Клиника по кардиология


Проф. д-р Любка Митева – Началник на Клиника по кожни и венерически болести


Проф. д-р Надя Полнарева – Началник на Клиника по детски психиатрия „Св. Никола”


Проф. д-р Камен Цачев – Началник на Централна клинична лаборатория


Проф. д-р Добрин Свинаров – Началник на Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология


Проф. д-р Ирена Костадинова – началник на Клиника по нуклеарна медицина


Проф. д-р Светлана Христова – Началника на Клиника по обща и клинична патология


Проф. д-р Георги Тодоров – Началник на Клиника по хирургия


Проф. д-р Борис Богов – Началник на Клиника по нефрология


Доц. д-р Евгений Хаджиев – Началник на Клиника по клинична хематология


Проф. д-р Евгений Възелов – Началник на Клиника по диализно лечение


Проф. д-р Петър Симеонов – Началник на Клиника по урология


Проф. д-р Вихра Миланова – Началник на Клиника по психиатрия


Проф. д-р Ивайло Търнев – Началник на Клиника по нервни болести


Доц. д-р Геновева Алексиева – Началник на Клиника по очни болести


Проф. д-р Пенка Переновска – Началник на Клиника по детски болести


Доц. д-р Роман Романски – Началник на Клиника по пластично–възстановителна и естетична хирургия


Доц. д-р Асен Алексиев – Началник на Клиника по физикална медицина и рехабилитация


Доц. д-р Бойка Маркова – Началник на Централна лаборатория по микробиология


Проф. д-р Станислав Христов – Началник на Клиника по съдебна медицина и деонтология


Проф. д-р Васил Хаджидеков – Началник на Клиника по образна диагностика


Проф. д-р Емил Паскалев – Началник на Клиника по нефрология и трансплантация


Проф. д-р Елисавета Наумова – Началник на Клиника по клинична имунология


Проф. д-р Васил Димитров – Началник на Клиника по клинична алергология и астма


Д-р Николай Хубанов – Началник на Спешно отделение


Д-р Пламен Попиванов – Началник на Отделение по клинична дензитометрия


Светла Георгиева – Управител на Болнична аптека


Магдалена Нинова – Главна медицинска сестра

Коментари

Подкрепям