Публикация

Влияние на Индекса на телесна маса на майките върху свръхтеглото и затлъстяването при малките деца

Свръхтеглото и затлъстявнето на майките преди бременността, както и наддаването на тегло по време на бременността има значително влияние върху началото на наднорменото тегло при малките деца


Автори: С.Петрова, Л.Рангелова, В. Дулева, Национален център по обществено здраве и анализи

Въведение: Свръхтеглото и затлъстяването сред населението, включително при децата са сериозен и увеличаващ се проблем за общественото здраве. Необходимо е да се проучат ранните детерминанти (определящи фактори) на епидемията от затлъстяване с оглед да се разработят ефективни превантивни мерки.

Цел: Да се изследва влиянието на Индекса на телесна маса (ИТМ) и наддаването на тегло по време на бременността на майките, както и ефекта на темпа на растеж в постнаталния период върху наднорменото тегло на деца от 1 до 5-годишна възраст.

Методи: Извършени са срезово и ретроспективно проучване на национално представителна извадка от 2468 деца на възраст 0-5 години и техните майки. На всички изследвани деца са измервани теглото и ръстът. Данните за теглото при раждане (ТР) и растежа след раждане на децата, теглото на майките преди бременността и наддаването на тегло по време на бременността са получени чрез персонални интервюта и от медицинските картони. ИТМ на децата е оценен чрез прилагане на стандартите на СЗО за растеж на децата в тази възраст от 2006 г.

Резултати: Установява се, че при майките разпространението на поднормено тегло преди бременността е 18.4% , на наднормено тегло – 12.3 % и на затлъстяване – 3.7%. Свръхтеглото и затлъстяването на майките преди бременността са значим рисков фактор за последващото наднормено тегло на децата на възраст 1-5 години (16% деца с наднормено тегло, родени от майки с наднормено тегло преди бременността vs. 5% деца, родени от майки с нормално тегло, независимо от наддаването на тегло по време на бременността и ТР). При жените със затлъстяване преди бременността, в сравнение с жените с нормално тегло, се наблюдава по-често високо наддаване на тегло по време на бременността (51.3% vs 4.0%) и по-голяма честота на деца с високо тегло при раждане (макрозомия) - 27% vs.4.3%, което корелира с наднормено тегло при децата. Високото постнатално наддаване на тегло на кърмачетата (0-3 месеца) с нормално тегло при раждане увеличава риска от наднормено тегло при децата от 1 до 5-годишна възраст. Затлъстяването на майките по време на проучването корелира с наднорменото тегло при децата.

Заключение: Свръхтеглото и затлъстявнето на майките преди бременността, както и наддаването на тегло по време на бременността има значително влияние върху началото на наднорменото тегло при малките деца

" }-->

Коментари