Публикация

ОТ 1 ЮЛИ 2014 Г. НЗОК ЩЕ ЗАПЛАЩА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА БУЛОЗНАТА ЕПИДЕРМОЛИЗА


Комисията по договаряне на стойностите, до които НЗОК ще заплаща медицинските изделия в извънболничната и болничната медицинска помощ, приключи своята работа. Комисията разгледа постъпилите от заявителите, представляващи фирмите - производители заявления за 371 медицински изделия, като в резултат на договорените отстъпки разходите, които ще заплати НЗОК за шестмесечен период, спрямо разходите, които НЗОК би заплатила, ако нямаше договаряне, са намалени с 6 000 000 лв.

Осигурено е 100% заплащане от страна на НЗОК на 177 продукта, като сърдечни клапи, коронарни и периферни стентове, тест-ленти и др. Постигнати са намаление на стойностите, заплащани от НЗОК в 11 групи/типове с най-големи обеми. Сред тях са сърдечна клапна протеза, кохлеарна имплатна система, комплект електрод за временна кардиостимулация и др.

Здравната каса ще заплаща медицински изделия за Епидермолизис булоза симплекс, Епидермолизис булоза леталис, Епидермолизис булоза дистрофика.

За първи път в страната е изготвен публичен и достъпен за граждани и специалисти списък на медицински изделия, което гарантира легитимността, както на вносители и производители, така и на самите изделия. Създадена е система за кодиране и специализиран информационен модул, която ще доведе до по-добър контрол при разхода на средства за болнична помощ - от една страна, а от друга - ще осигури база данни по елементи с цел по-добро и обосновано планиране на бюджетните средства.

Списъкът на медицинските изделия, прилагани в извънболничната помощ, които НЗОК ще заплаща, съдържа 520 продукта на 24 производителя, представлявани в процедурата от 18 заявители. Списъкът е напълно обновен и обогатен като номенклатура. Действащият към момента списък е приет през 2007 г. и много от продуктите вече са оттеглени от пазара, което създаваше напрежение и неудобство от страна на здравноосигурените пациенти и медицинските специалисти.

Продуктите в Списъка на медицинските изделия, прилагани в извънболничната помощ, са групирани в 4 големи раздела, както следва:

Тест-ленти за измерване на кръвна захар – НЗОК ще заплаща възможно най-ниската цена от 28.00 лв.;

Увеличен е броят на тест-лентите при интензифицирано лечение с инсулин, които НЗОК ще заплаща - от 150 на 300 бр. годишно.

Изделия за илео- и коло - стоми – запазен е заплащаният към момента месечен лимит в размер до 139.20 лв.;

Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища – запазен е заплащаният към момента месечен лимит в размер до 206.40 лв.

Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза - определени са три стойности за месечен лимит, на база на становища на националния консултант, както следва:

- за епидермолизис булоза симплекс – до 132.00 лв.;

- за епидермолизис булоза леталис – до 924.00 лв.;

- за епидермолизис булоза дистрофика – до 1849.00 лв.

Списъкът на медицински изделия, прилагани в болничната помощ, които НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки, съдържа 1028 продукта на 86 производителя, представлявани в процедурата от 53-ма заявителя. За 170 продукта е осигурено пълно заплащане от страна на НЗОК, като в повечето групи има отделни продукти, които са с намалено доплащане от страна на пациента. Продуктите са групирани в 15 големи раздела.

Коментари