Публикация

Kъм какъв специалист да се обърнем? Разликите между психолог, психиатър и други професии от сферата на душевното здраве

Описание и примери за различните специалисти


В света през последните години все по-голямо внимание се обръща на психичното здраве и превенцията на психичните заболявания. По данни на СЗО от 2011 г. всеки един на четири души развива някаква форма на психично заболяване на определен етап от живота си, aнай-разпространени са тревожните и депресивните разстройства.

Между психично заболяване ипсихическо страдание няма знак на равенство! Всеки един от нас има периоди от живота си, когато е потиснат, апатичен, неудовлетворен и тъжен, но това не означава, че той има диагноза „депресия“. Въпреки това тези емоционални преживявания не са маловажни. Много хора търсят път за лично усъвъшенстване - имат желание да се справят с емоционалните трудности, да си дадат развносметка, да се погледнат отстрани, да прoменят черти в характера си, начина си на поведение и отношенията, които изграждат с другите хора. Все повече хора търсят помощ и покрепа от професионалист. Част от тях обаче изпитват сериозно затруднение в избора си на специалист.

Ето и различията между професиите и спецификите на всяка от тях.

Психолог

Психологията е разнообразна научна дисциплина и професионална практика, в която съществуват различни профили, като клинична и консултативна психология, социална и юридическа психология, трудова и организационна, педагогическа психология и други. Работата на психолога зависи от неговия профил. Например социалният психолог би коментирал някой обществен процес, организационният - ще участва в подбора на персонал, училищният психолог - би преценил дали даден ученик има обучителни затруднения и т.н. Като цяло, психолозите помагат на хората, на човешките групи, организации и общности да живеят по-качествено, да действат и да се развиват по-пълноценно.

Клиничният психологсе занимава с психичното функциониране на индивида в норма и патология и специализира в психологично консултиране и психотерапия, както и впровеждането на тестови и диагностични процедури. Основните му дейности са:

- психологична оценка и диагностика - оценка на когнитивни функции и специфични психични нарушения на пациента

- психологично консултиране - процес, при който пациентът получава време, пространство и лична ангажираност от професионалист, помагащ му да изследва проблема си и да потърси своя личен път за промяна и развитие

Психотерапевт - подпомога индивида в усилията му да разбере и успешно да разреши вътрешните си конфликти. Пациентите развиват умението да познават по-добре чувствата и мотивите си и да управляват изборите си; изграждат по-адаптивни умения и стратегии за справяне с реалността и оптимизират начина, по-който се свързват с вътрешния си свят и с другите хора.

Психиатрите диагностицират и лекуват болестните промени във възприятието, мисленето, емоциите, паметта, вниманието и поведението. Те поставят диагнози, като депресия, генерализирано тревожно разстройство, биполярно афективно разстойство, шизофрения и др. В голяма част от случаите е препоръчително психичното лечение да се съчетае с консултация от психолог/психотерапия за по-цялостен резултат.

Невролозите диагностицират и лекуват различните нарушения и болести на централната и периферната нервна система, като главоболие, мигрена, световъртеж; епилепсия, мозъчни тумори, инсулти, дископатии, паркинсонизъм и други. За изграждане на диагнозата те ползват методи, като ЕЕГ, ЕМГ, доплерова сонография, образни методи (КТ, МРТ, рентгенографии и др.) и др.

Нерядко определени разстройства и болести се предизвикват от различни причини, показват мултифункционалност в протичането си и изискват съвместно диагностициране и лечение от повече от един определен специалист.

Коментари

Здравейте може ли да препоръчате добър специалист в София и на добра тарифа ?