Публикация

Правителството одобри забрана на пушенето на обществени места от юни 2010 г.

От 1 юни 2010 г. да бъде забранено тютюнопушенето на закрити обществени и работни места, предвиждат промени в Закона за здравето, одобрени на днешното заседание на Министерския съвет...


От 1 юни 2010 г. да бъде забранено тютюнопушенето на закрити обществени и работни места, предвиждат промени в Закона за здравето, одобрени на днешното заседание на Министерския съвет.

Целта на мярката е да се осигури среда без тютюнев дим и да се предпази здравето на непушачите.

Друга законова промяна предвижда намаляване от 18 на 16 години на възрастта за изразяване на информирано съгласие при извършване на определени медицински прегледи и изследвания на децата. По този начин ще се осигури възможност за извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания на деца, навършили 16-годишна възраст, без да е необходимо съгласието на техните родители и попечители. Това ще гарантира здравното им обслужване в по-голям обхват.

Ангажимент на министъра на здравеопазването е да определи с наредба конкретните видове консултации, прегледи и изследвания. Измененията в тези разпоредби са в изпълнение на доклада, приет от МС на 3 юни 2008 г., който предвижда предприемане на законодателни промени с цел гарантиране спазването на правата на децата и насърчаването на отговорното родителство.

С приетия днес законопроект се правят промени и в правния режим за експертизата на работоспособността.
Обособяват се три групи лица, подлежащи на медицинска оценка – деца до 16 години, лица в трудоспособна възраст и лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване.

Предвижда се на хората в работоспособна възраст, както и на работещите пенсионери да се извършва експертиза на трайно намалената работоспособност.
На децата до 16 години и на пенсионерите ще се извършва експертиза на вида и степента на уврежданията.

Въвежда се и нов орган на медицинската експертиза за децата до 16-годишна възраст – Детска експертна лекарска комисия към многопрофилните болници в София и в областните градове, в които има структурни звена по детски болести.

Целта е чрез обособяването на различни групи да се създаде възможност медицинската експертиза да се извършва по облекчен режим за хората, които не са в трудоспособна възраст.

Законопроектът предвижда създаването на контролен орган –
Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат" към министъра на здравеопазването.
Нейна задача ще бъде утвърждаването на единна методология за контрол, извършване на планови и извънредни проверки на лечебната дейност, както и на определянето на административно-наказателна отговорност в случаите на неспазване правата на пациентите и нарушаване на медицинските стандарти.

Агенцията ще следи за корупционни прояви и ще прави мотивирани предложения за налагане на санкции на лечебните заведения и на ръководителите им.


Коментари