Публикация

Център за обществена подкрепа ще бъде открит в Плевен

В него ще работят седем специалисти, които ще се грижат за психологическото развитие и за изграждане на здравословни навици у децата...


Център за обществена подкрепа за деца от 3 до 18 години ще бъде открит през юни в Плевен.

В него ще работят седем специалисти – социални работници, педагози, психолог. Те ще се грижат за психологическото развитие и за изграждане на здравословни навици у децата.

Първоначално в центъра ще бъдат приети около 80 деца.

Една от целите на проекта е да намали числеността на децата, отглеждани в социалните домове. Според организаторите на проекта това може да стане единствено чрез възпитаване на отговорно сексуално поведение у подрастващите.

В центъра специалистите ще се грижат и за децата, станали жертви на насилие, както и за тези с противообществени прояви.

Проектът е на стойност 360 000 лв. и се финансира по програма ФАР. Общинската подкрепа е на стойност 76 000 лв.Коментари