Публикация

Европарламентът прие нови правила за козметичните продукти

Регламентът, който ще бъде директно приложим във всички държави-членки, ще влезе в сила 20 дни след отпечатването му в официалния вестник на ЕС.


Новият регламент цели осигуряване на високо ниво на безопасност на козметичните продукти чрез засилване на отговорността на производителите и на вътрешно-пазарния контрол.

Според новоприетото законодателство трябва да бъде осигурена висока степен на защита на потребителите по отношение на всеки продукт, който съдържа наноматериали.
Въвежда се процедура за оценка на безопасността на наноматериалите. Всички наноматериали, съдържащи се в козметичните продукти, вече ще бъдат обозначени в списъка на съставките.

Като наноматериал се определя "неразтворим или биоустойчив умишлено произведен материал, който притежава едно или повече външни измерения или вътрешна структура при размери от 1 до 100 нм".

В момента само наноматериали, които се използват като оцветители, консерванти и UV-филтри, са обхванати от регламента.
Наноматериалите са вече част от много продукти на пазара. През 2006 г. делът на козметичните продукти, съдържащи наночастици, е бил около 5%.

Що се отнася до подвеждащите твърдения относно ефикасността и други характеристики на козметичните продукти, регламентът изисква при етикирането и рекламата да бъдат използвани единствено тези характеристики, които продуктът реално притежава.

Новото законодателство предвижда да се изработят стриктни правила за използването в козметичните продукти на вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (т.нар. CMR вещества).
Употребата на тези вещества е забранена по принцип, като те биха могли да бъдат използвани само в изключителни случаи и при строго определени условия.

Регламентът, който ще бъде директно приложим във всички държави членки, ще влезе в сила 20 дни след отпечатването му в Официалния вестник на ЕС.


Коментари