Публикация

Децата в България - зависими от алкохол и дрога

Последните проучвания са категорични в едни неприятни факти – българските деца са сериозно зависими от алкохола и дрогата.

Според същото изследване четири са основните фактора, които влияят върху избора на учениците дали да употребяват наркотици или не. Това са семейството, връстниците и приятелите, училището и свободното време.


Последните проучвания са категорични в едни неприятни факти – българските деца са сериозно зависими от алкохола и дрогата.

Повече от 50% от софийските ученици се напиват поне два пъти месечно. Около една трета – 32% са се напивали поне веднъж месечно.

Измежду проучваните 9 европейски града софийските ученици са на първо място по напиване – 34% са посочили, че се напиват веднъж в месеца. Изследването е правено по програмата за превенция на употребата на наркотични вещества „Младежта в Европа”, инициирана от програмата „Европейски градове срещу дрогата”.

Европейски експерти са направили мащабното проучване сред учениците от 9 европейски града: Вилнюс, Каунас и Клайпеда (Литва), Осло (Норвегия), Рейкявик (Исландия), Рига (Латвия), Санкт Петербург (Русия), Хелзинки (Финландия) и София.

Резултатите от това проучване ще бъдат в основата на търсене на пътищата и средствата за превантивна работа с младежите, за да бъдат предпазени от рисковите фактори във всекидневието им.

Ето какво сочи изследването по отношение на софийските ученици: три четвърти от учениците в София – 70,2% са пушили поне веднъж в живота си. Около една трета от учениците пушат в момента, а приблизително всеки шести е пушил някога и за първи път е пропушвал на възраст, по-ниска от 12 години.

Повече от половината от учениците в София са пили алкохол поне два пъти през последния месец. Около една трета от тях – 32%, са се напивали поне веднъж през последния месец. Като най-масово употребявания вид алкохол - 70, 5% са посочили бирата.

Измежду изследваните в 9-те европейски града, учениците в София са на първо място по признака напиване поне веднъж през последните 30 дни. 33,8% от софийските ученици са посочили това.

Столичните ученици са „призьори” измежду анкетираните от 9 европейски града ученици и по признака всекидневно пушене на тютюн. Това са 35,6% от софийските ученици.

На второ място са нашите деца по употребата на канабис поне веднъж в живота си. 27% са посочили това.

Най-често споменаваните места за пиене на алкохол сред учениците в София са чуждите домове – 48%. Други любими места за пиене са клубове, барове, дискотеки – 48%.

Само 20% са посочили, че прекарват времето си извън училище с родителите си в работните дни, а 17 на сто - в почивните дни.

Много голям е процентът и на дрогиращите се младежи

Според същото изследване четири са основните фактора, които влияят върху избора на учениците дали да употребяват наркотици или не. Това са семейството, връстниците и приятелите, училището и свободното време.

За разлика от учениците от останалите европейски градове, по-голямата част от софийските ученици получават топлина и добри отношения от родителите си и едва 7,3% се чувстват неудовлетворени от отношението на родителите си.

Изследователите са установили, че тези, които получават много добро отношение от родителите си, са употребявали по-малко наркотици, докато тези, които не са били обградени с разбиране, са посегнали към наркотичните вещества като решаване на проблемите си.

17% от софийските ученици, които в почивните дни не са с родителите си, са употребявали наркотици, а 25% са употребяващите наркотици сред младежите, които не са били в почивните дни с родителите си.

За разлика от останалите 9 европейски града, при софийските ученици много сериозен е процентът на участие в нощния живот. Много по-голяма част от тях се прибират вкъщи след 22 часа или в малките нощни часове.

Сред българските младежи едва 22% от тези, които никога не са се прибирали след полунощ, са употребявали наркотици. В същото време процентът на употребявалите наркотици сред учениците, които често са се прибирали след полунощ, е 43%.

Проведено е и друго изследване – за съотношението между отношението на младежите към училището и употребата на наркотици. 14,5% от софийските ученици определят като безсмислено учението, 14,6% се чувстват зле в училище, 11,5% усещат лошо отношение на учителите към тях.

Близо 50% от гореизброените категории на ученици, които се чувстват зле в училище, се употребявали наркотици.

Гражданското общество и политиката на ЕС по отношение на наркотиците

Докладът върху Зелената книга за ролята на гражданското общество в политиката на ЕС по отношение на наркотиците изтъква основната роля на гражданското общество при формулирането, прилагането, оценката и контрола на политиките в тази област.

Други важни теми в доклада са легалното производство на аналгетици на базата на наркотични вещества, както и необходимостта от отделяне на по-голямо внимание на проблемите на жените, свързани с наркотиците.

Зелената книга на Комисията от 2006 г. има за цел да проучи възможностите за приобщаване на хората, засегнати пряко от проблемите с наркотиците, към процеса на изготвяне на политиката на ЕС в тази област, както това е залегнало в Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците за 2005-2008 г.

За тази цел се предлага създаването на Форум на гражданското общество по въпросите на наркотиците, който да бъде в основата на структурирания диалог между организациите на гражданското общество и Комисията.

Водеща роля на гражданското общество

Докладът на евродепутатът Катани от Италия подчертава значението на гражданското общество за постигане на целите на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г., по-специално по отношение на превенцията, информацията, подкрепата за преодоляване на наркотичната зависимост и социалното реинтегриране.

Докладчикът обръща специално внимание на практическия опит на гражданското общество в тази област, на способността му за иновации и потенциала за обмен на информация и добри практики. Подчертава се и основната роля на гражданското общество при формулирането, прилагането, оценката и контрола на политиките в областта на наркотиците.

Депутатите признават важната роля на църквите и религиозните общности в борбата против наркотиците, както и че техният опит трябва да се има в предвид при формулирането на политиките в тази област.

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП, която прие доклада, подчертава значението на учредяването на Форума на гражданското общество по въпросите на наркотиците (състоял се през декември 2007 г.) и изразява съжаление, че процедурата за избор на участници във Форума е била лишена от прозрачност според някои организации. Едновременно с това се изразява съжаление и относно слабото участие във Форума на организации от новите държави-членки, както и липсата на сдружения, представляващи жените.

Политиките срещу наркотиците и правата на личността

Депутатите призовават Агенцията на ЕС за основните права да анализира ефекта от политиките, насочени срещу наркотиците, да направи оценка на тяхната ефикасност и "дали и в каква степен те са прехвърлили границите и представляват нарушаване на правата на личността".

По-нататък се подчертава необходимостта политиките в областта на наркотиците да се основават на солидни научни доказателства, получени в резултат на съвместни изследвания с гражданското общество.

Същевременно докладът отправя призив за финансова ангажираност от страна на Европейския съюз в подкрепа на текущи проекти и бъдещи инициативи на гражданското общество в тази сфера, като призовава държавите-членки да разширят възможностите за държавно финансиране на услуги, предоставяни от неправителствени професионални организации.

Преминаване към легално производство на обезболяващи лекарства

В друга важна точка на доклада се изтъква опитът на европейските организации, занимаващи се с конверсията - под най-строг контрол - на местни наркотични култури за терапевтични и други медицински цели.

Комисията и държавите-членки трябва да проучат възможностите за сътрудничество с организации на гражданското общество, ангажирани в промоцията на субстанции за законно разрешена употреба, извлечени от листа от кока, както и да насърчават пилотни проекти като „Макът за медицински цели“, с цел преминаване на част от съществуващите незаконно отглеждани макови култури към промишлено производство на легални, базирани на опиум аналгетици.

По-голямо внимание към проблемите на жените

Като се има предвид, че броят на жените, следващи програми за лечение от наркотична зависимост, понастоящем представлява едва 20 % от общия брой участващи в подобни програми в ЕС, депутатите призовават да се съберат статистически данни относно употребата на наркотици сред жените в Европейския съюз и да се анализират тенденциите при тази употреба.

Докладът подчертава също така важната роля, която играе интернет в осигуряването на информация относно Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г., както и в ангажирането на гражданското общество в изпълнението на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2005-2008 г.).


Коментари