Публикация

Холестеролът е като Двуликия Янус – благ и агресивен

Атеросклерозата е широко разпространено заболяване, което е сред причините за високия процент преждевременна смъртност. Според учените, основният „виновник” за атеросклеротичните промени (уплътняване на артериалните стени) е т.нар. лош холестерол.
Какво представлява той и какъв е най-добрият начин за избягване последиците на атеросклерозата - с проф. Атанас Киряков, липидолог, разговаря Петър Галев.


Атеросклерозата е широко разпространено заболяване, което е сред причините за високия процент преждевременна смъртност. Според учените, основният „виновник” за атеросклеротичните промени (уплътняване на артериалните стени) е т.нар. лош холестерол.
Какво представлява той и какъв е най-добрият начин за избягване последиците на атеросклерозата - с проф. Атанас Киряков, липидолог, разговаря Петър Галев.Проф. Киряков, сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност и инвалидност, а причина за тях е и атеросклерозата. Можем ли да се преборим с нея?
Пътят е ранно откриване, реална оценка и надеждна корекция на атерогенния „липиден” риск. Вече добре са изучени повечето рискови фактори за атеросклероза, в това число и атерогенните промени на серумните липопротеини (ЛП). Това са големи молекулни комплекси, изградени от мазнини (липиди) и белтъци. Тяхната основна функция е транспортирането на неразтворимите във вода липиди във водната среда на кръвния серум. Своевременната корекция на промените в атерогенните липопротеини
не само забавя, но води и до обратното развитие на атеросклеротичния процес.

Доказа ли се окончателно, че причина за атеросклеротичните промени е т.нар. лош холестерол?
Да, тази теза е доказана. Лошият холестерол представлява натрупване на холестерол в липопротеините с ниска плътност. Именно той причинява ранна коронарна болест на сърцето. Намаляването на неговата концентрация редуцира сърдечно-съдовия риск, с което се удължава продължителността на живота.

Това ли е единственият показател за риска?
Нивото на лошия холестерол е важен, но не и единствен показател. Не са редки случаите на изявена атеросклероза, когато лошият холестерол не е увеличен. Неговото влияние, както и ползата от намаляването му често зависят от наличието или отсъствието на други атерогенни рискови фактори.

Кои са те?
На първо място е нивото на т.нар. добър холестерол. Той всъщност е холестерол в липопротеините с висока плътност. Когато концентрацията му е намалена, рискът от атеросклероза се увеличава. Но нека още веднъж да направим разграничението между понятията „лош” и „добър” холестерол. И в двата случая става въпрос за един и същ холестерол, но разликата е в неговия произход - лошият става материал за образуване на атеросклеротични плаки в артериите, докато добрият се транспортира главно към черния дроб с оглед елиминиране от организма и така той е отклонен от процесите на атеросклерозата.

Вашата лаборатория е водеща в оценката на риска от сърдечно-съдови заболявания. С какви нови методи работите?
Нов и изключително надежден метод за оценка на риска от атеросклероза е нивото на един белтък с наименование аполипопротеин В (апоВ). Диагностичното и прогностичното значение на този белтък се определя от факта, че неговата серумна концентрация много точно отразява броя на всички атерогенни липопротеини в серума, а не само този на липопротеините с ниска плътност. Напоследък растат доказателствата, че серумното ниво на аполипопротеин А-I, друг белтък в липопротеините с висока плътност, по-точно прогнозира атерогенния риск от нивото на добрия холестерол. Но обратно на апоВ, неговото намалено ниво улеснява развитието на атеросклероза. В последните 1-2 години обект на повишено внимание е и серумната активност на ензима ЛП-асоциирана фосфолипаза А2 , която е специфичен маркер за съдово възпаление. Този интерес е продиктуван от съвременната характеристика на атеросклерозата, че тя е хронично възпаление на артериите.

Повечето хора обаче измерват само общия холестерол...
Това е анахронизъм! Общият холестерол е сумарна концентрация от холестероловото съдържание на всички серумни липопротеини. А те, както вече посочих, имат различна атерогенност и строга индивидуална изменчивост. Съвременната оценка на “липидния” риск от атеросклероза предполага анализирането на поне три серумни показателя: общ холестерол, триглицериди и добър холестерол. Тези показатели позволяват да бъдат изчислени допълнително твърде полезните за оценка на риска нива на лошия холестерол (възможно в повечето случаи) и на някои много важни липидни съотношения.

Оказва се, че холестеролът е доста противоречива субстанция!
Неслучайно американските биохимици Браун и Голдщайн при връчването им през 1985 г. на Нобеловата награда за медицина сравниха молекулата на холестерола с главата на двуликия бог Янус. Едното лице излъчва оптимизъм и има важни биологични функции (синтез на клетъчни мембрани, хормони и витамини и др.), а другото – мрачно и агресивно, ни заплашва с участието си в процесите на атеросклерозата. Затова една от приоритетните задачи на медицината е да победим агресивния холестерол, което е изключително трудна задача.


Коментари