Публикация

Нужни ли са фелдшерите?

Официалните институции пренебрегват фелдшерската професия и специалистите изпитват силно неудовлетворение от недооценяването и непризнаването на тяхната роля в здравеопазването.
Това се казва в становище на Сдружението на медицинските фелдшери бакалаври по медицина в България, подписано от неговия председател Александър Александров.

Според сдружението през последните години на реформа фелдшерите са постепенно игнорирани и лишавани от правото да практикуват, като се налагат внушения, че професията е ретроградна и ненужна.

По-нататък в текста, който получихме от съсловната организация на фелдшерите, се казва:


Официалните институции пренебрегват фелдшерската професия и специалистите изпитват силно неудовлетворение от недооценяването и непризнаването на тяхната роля в здравеопазването.
Това се казва в становище на Сдружението на медицинските фелдшери бакалаври по медицина в България, подписано от неговия председател Александър Александров.

Според сдружението през последните години на реформа фелдшерите са постепенно игнорирани и лишавани от правото да практикуват, като се налагат внушения, че професията е ретроградна и ненужна.

По-нататък в текста, който получихме от съсловната организация на фелдшерите, се казва:


Сдружението на медицинските фелдшери в България е неправителствена, демократично създадена съсловна организация, която единствена отстоява и защитава професионални права и интереси на тези специалисти.

Професията фелдшер в България е с над стогодишна история и опит в упражняването на традиционната практическа медицина в страната.

Професионалният профил на фелдшерите е мултифункционален, свързан със задълбочени теоретични и практически познания и умения по основните медицински дисциплини, основни и специални здравни грижи.

Фелдшерите имат специална подготовка, свързана с общата хигиена и профилактиката на социално значимите заболявания. Тази широка база ги прави незаменими в първичната практика, като дава възможност те да изпълняват интердисциплинарни функции на лекар и сестра.

Фелдшерите са оставени на доизживяване – те нямат реална представителност в упълномощена със закон съсловна организация, която да може да защитава правата им, работят като асоциирани медицински специалисти, с неясни и неуредени длъжностни характеристики. За тях липсва и система, осигуряваща качествена квалификация и надграждащо обучение.

А това състояние води до тежка професионална демотивация, изразяваща се в отлив от системата. Тези, които решат да останат, работят на практика нелегално, без официално делегирани или отнети правомощия.

В момента те са заети основно в системата на Спешната помощ и в практиките на общопрактикуващите лекари, като и в двата отрасъла са изложени на рискове, изпълнявайки своите задължения.

Така създадената ситуация носи огромни рискове от попадане на тези специалисти под ударите на закона заради превишаване на длъжностните им пълномощия.

Изпадането на фелдшерите в критично положение заради неясен регламент пряко кореспондира с влошаващото се здравословно състояние на населението, лишено от достъп до първична медицинска помощ в големи райони в страната.

Има данни за нерегламентирана и неконтролирана частна практика на фелдшери, принудени да оцеляват, лишени от възможност да упражняват професията си законно и изпълнявайки човешкия си и морален дълг да не отказват помощ на пациентите.

Традиционно добрите взаимоотношения с практикуващите в първичната помощ лекари са заплашени от изкуствено създадена среда за междуличностни конфликти на базата на нелоялна конкуренция.

От друга страна, наети от общопрактикуващите лекари, фелдшерите влизат в взаимоотношения за делегиране на права за ползване на лични документи и печати на практиката, издаване на талони, което води до необосновани рискове от санкции на практиките от НЗОК.

Всички тези неблагоприятни явления създават напрежение, отразяват се на качеството на работата и резултатите от нея.

Неясно изказаните аргументи на държавата за вземането на толкова стратегическо важно решение като извеждането и унищожаването на цяла професионална гилдия е най-бездарно поднесеният довод за липсата на аналог на професията в рамките на ЕС.
Държавата пренебрегва грубо традиционната роля на фелдшерите като пряк доставчик на първична помощ в България.

Държавата унищожава медицинска професия, която упражняват хиляди професионалисти, завършили обучението си по държавна образователна програма, в държавни учебни заведения, положили държавни изпити и даващи всеки ден приноса си в лечението и здравните грижи за пациентите.

Сдружението на медицинските фелдшери в България създаде кризисен щаб за съхраняване и реабилитация на професията медицински фелдшер.

За нарушаване на правата на тази професионална група в България ще бъде сезиран и Европейският съд по правата на човека в Страсбург.

Сдружението започва консултации с експерти за предлагане на нова концепция и модернизиране на професията, с цел достигане на модерен стандарт в нейното практикуване и унифицирането с действащите аналози в европейски и световен мащаб.

Самите фелдшери виждат бъдещето си в наименованието „лекарски асистент”.
В световната практика това са медицински специалисти, които по длъжностна характеристика са придобили компетенции за диагностика, терапия, интерпретация на медицински изследвания, хигиена и профилактика на социално значими заболявания.


Коментари