Публикация

МЗ ще определя национални консултанти не само по специалности, но и по медицински дейности

Разширят се правомощията на министъра да ползва експертния потенция на специалисти, профилирани в специфични, високоспециализирани области на динамично развиващата се медицинска наука и практика.


Мотиви на Министерството на здравеопазването, публикувани във връзка с проект за промяна на Наредба 47 (пълен текст на проектонаредбата):

В хода на прилагане и оценка на въздействието на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти, бяха установени редица несъвършенства и пропуски на нормативния акт. На базата на извършения експертен анализ е изготвен проект за нейното изменение и допълнение-Основните промени се състоят в следното:
1. Създадена е нормативна възможност министърът на здравеопазването да определя национални консултанти не само по определени медицински специалности, но и по определени специфични дейности в рамките на специалността като например „инвазивна кардиология“, „асистирана репродукция“ и др. По този начин се разширят правомощията на министъра и се дава възможност да се ползва експертния потенция на специалисти, профилирани в специфични, високоспециализирани области на все по-динамично развиващата се медицинска наука и практика.
Досегашната уредба не даваше тази възможност, въпреки установената до момента практика при определяне на националните консултанти.
Аналогични текстове са въведени и по отношение на републиканските консултанти.
2. Създадена е нормативна възможност един републикански консултант да оказва консултативна помощ при спешни състояния на територията на повече от една административна област. Това се налага от липсата на достатъчно специалисти, особено в определени специалности, което затруднява осигуряването на републикански консултанти за всяка област и дава възможност на министъра сам да определи териториалния обхват на действие на отделните специалисти.
3. Отпада изискването в наредбата за всяка специалност да се определят двама национални консултанти поради неговата нецелесъобразност и неприложимост. Отпадането се налага поради възможността за оспорване на спазването на изискването на наредбата, предвид досегашната практика да се определя по един национален консултант за всяка специалност/дейност.
4. Премахват се част от изискванията за съдържание на списъците с национални и републикански консултанти, които са публични, предвид нецелесъобразността на обявяване на лични телефони и ел.адреси на лицата на сайта на МЗ.
5. Изтеглят се сроковете за ежегодно определяне на националните консултанти, предвид процедурата те впоследствие да определят републиканските консултанти по съответните специалности.
6. Създава се възможност министъра на здравеопазването да променя по целесъобразност списъка на националните консултанти само веднъж годишно. Освен това се създава основание след влизане в сила на наредбата министъра да актуализира настоящият списък на националните консултанти и републиканските консултанти.
7. Дава се право на националните консултанти да предлагат създаването към тях на експертни съвети по съответната специалност по конкретни проблеми или отделно дейности. Предложението е продиктувано от наблюдението на налагащата се практика на създаване на такива съвети през последните години, които подпомагат националния консултант по отношение на политиката в съответната област и дават възможност за по-широко представителство на водещите специалисти. Такива съвети в момента има разкрити по медицинска онкология, анестезиология и интензивно лечение, диализно лечение и др.
8. Организацията по осигуряване на санитарната авиация при спешни състояния се възлага на Министерство на здравеопазването, тъй като осъществяването й от ЦСМП-София в момента не се отчита като особено удачно. Освен това чрез дежурните експерти в НМКЦ МЗ има установена практика и процедури за искане и одобряване на въздушен транспорт по договор с Министерство на отбраната.
С предложеният проект се решават само най-спешните и належащи проблеми в дейността, регламентирана в наредбата.

" }-->

Коментари