Публикация

ИАЛ: Препоръчва се временно прекратяване на разрешенията за продукти, съдържащи кетоконазол

Препаратите се използват за лечение на гъбични инфекции, но са риск за черния дроб


CHMP към ЕМА направи препоръки разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи кетоконазол за перорална употреба да бъдат суспендирани в рамките на Европейския Съюз. CHMP стигна до заключението, че рискът от увреждане на черния дроб е по-голям от ползите от пероралната употреба на кетоконазол при гъбични инфекции.
Пациентите приемащи понастоящем перорален кетоконазол за гъбични инфекции трябва да посетят своя лекар в неспешен порядък, за да обсъдят подходящо алтернативно лечение. Лекарите не трябва повече да предписват перорален кетоконазол и трябва да прегледат възможностите за лечение на пациентите.
Прегледът на данните за пероралните лекарствени продукти, съдържащи кетоконазол в Европейския Съюз е предизвикан от суспендирането им във Франция. Френската агенция по лекарствата (ANSM) направи заключението, че съотношението полза-риск на тези продукти е негативно, поради високото ниво на увреждане на черния дроб свързано с употребата им като се взимат предвид наличните алтернативи, които се считат за по-безопасни. Европейското законодателство изисква да има координиран европейски подход, когато държава членка предприеме регулаторни действия във връзка с лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в повече от една от държавите.
След направена оценка на наличните данни за риска при употребата на перорален кетоконазол CHMP направи заключението, че въпреки, че увреждането на черния дроб като хепатит е известен страничен ефект на противогъбичните лекарства, честотата и сериозността на увреждането на черния дроб с пероралния кетоконазол са по-високи отколкото при другите противогъбични лекарства. CHMP проявява загриженост, че съобщенията за увреждане на черния дроб са настъпили скоро след започване на лечението с препоръчаните дози и не е било възможно да са открият мерки адекватно да се намали риска. Комитетът също така направи заключението, че клиничната полза на пероралния кетоконазол е неубедителна, тъй като данните за неговата ефективност са ограничени и клиничните ползи са под настоящите стандарти и са налични алтернативни лечения.
Вземайки предвид увеличената честота от увреждане на черния дроб и наличието на алтернативни противогъбични терапии CHMP направи заключение, че ползите не надвишават рисковете. Употребата на лекарствените продукти, съдържащи кетоконазол за локално приложение (кремове, унгвенти и шампоани) може да продължи, тъй като при употребата им количеството на абсорбирания кетоконазол в тялото е много малко.
Становището на CHMP ще бъде предоставено на Европейската комисия за вземане на законодателно решение.
ЕМА е наясно, че кетоконазол се използва извън одобрените индикации за лечение на пациенти със синдром на Cushing. За да се осигури наличието на лечение за тези пациенти, националните компетентни власти могат да ги осигурят при контролирани условия.

Препратки:
1. Garcia Rodriguez et al. A cohort study on the risk of acute liver injury among users of ketoconazole and other antifungal drugs. Br J Clin Pharmacol 1999; 48(6):847-852.
2. Guideline on the clinical evaluation of antifungal agents for the treatment and prophylaxis of invasive fungal disease CHMP/EWP/1343/01 Rev. 1, Apr 2010.

Повече за лекарството
• Кетоконазол е противогъбичен лекарствен продукт, използван при лечение на инфекции причинени от дерматофити и дрожди. Пероралният кетоконазол е разрешен за употреба в ЕС от 1980, а по късно са разрешени локалните (прилагани върху кожата) форми, като кремове, унгвенти и шампоани.
• Пероралните форми на кетоконазол са разрешени за употреба в ЕС по национални процедури и са налични в някои държави членки* на ЕС под различни търговски имена включително Nizoral и Fungoral.
• Повече за процедурата
• Прегледът на пероралния кетоконазол е започнал през юли 2011 г. по искане на Франция, съгласно член 31 от Директива 2001/83/EC. През юни 2011, Френската агенция по лекарствата направи заключението, че съотношението полза – риск на пероралния кетоконазол е отрицателно и суспендира наличните разрешения за употреба във Франция. В резултат на това Френската агенция помоли ЕМА да извърши пълна оценка на съотношението полза-риск на пероралните лекарствени продукти, съдържащи кетоконазол и да изготви становище дали разрешенията за употреба трябва да останат такива каквито са, да се променят, суспендират или прекратят в рамките на ЕС.
• Прегледът на пероралния кетоконазол е проведен от CHMP към ЕМА, отговорен относно въпросите свързани с лекарствените продукти за хуманна употреба, който одобрява крайното становище на ЕМА.
• Становището на CHMP ще бъде изпратено на Европейската Комисия за издаване на окончателно законодателно решение в най-кратки срокове.
За да бъде преустановено суспендирането притежателят на разрешението за употреба на пероралния кетоконазол ще трябва да предостави убедителни данни идентифициращи група от пациенти при които ползите от употребата на лекарството надхвърлят рисковете.
Текстът на това съобщение на английски език може да намерите на интернет страницата на ЕМА.

Коментари