Публикация

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4

Документът създава уредба, касаеща изписването и отпускането на лекарствени продукти за контролирана овариална стимулация, както и за изписването на лекарства за онкопациенти в болниците.


Министерството на здравеопазването публикува на сайта си проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
С представения проект се предлагат следните изменения и допълнения в действащата Наредба № 4:

1 Правно - технически промени:
1.1 Текстът от действащата наредба ”Приложения № 2 и 3, към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП” се заменя с ”чл. 3, т. 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични”. Мотивите за тази промяна са свързани с изискването за съобразяване на настоящата наредба с промените приети в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
1.2.Текстът ”Наредба № 24 от 2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (обн., ДВ, бр. 91 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2007 г.)”, която към момента е вече отменена се заменя с „Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди”.
1.3.Текстът ”Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 104 от 2007 г.)” се заменя с „наредбата по чл. 261, ал. 5 от ЗЛПХМ”.

2. Прецизиране на действащи текстове от наредбата:
2.1 С проекта се предлага да бъдат създадени самостоятелни раздели в  наредбата, с които систематично да бъдат обособени разпоредбите, касаещи дейността по изписване и отпускане на лекарствени продукти в болничните аптеки, с оглед улесняване прилагането на тези разпоредби.
2.2.Прецизирани са текстовете, отнасящи се до изискванията за отчетност при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

3. Създаване на нова уредба:
С настоящия проект се създава уредба, касаеща изписването и отпускането на лекарствени продукти за контролирана овариална (хипер ) стимулация, както и изписване и отпускане от страна на лечебните заведения със стационар на лекарствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания.

Пълният текст на промените можете да изтеглите от файла по-долу.

Коментари