Публикация

БЛС: Методиките за остойностяване и заплащане да се върнат в съдържанието на НРД

Плащането на ТЕЛК да мине към НОИ, искат още от съсловната организация. Списък с предложения за законодателни промени ще бъде внесен в МЗ.


Българският лекарски съюз е подготвил списък с искания за промени в Закона за здравното осигуряване, изброени по-долу. Те ще бъдат внесени в началото на следващата седмица в Министерството на здравеопазването и в здравната комисия на парламента. Поради важността на темата CredoWeb отваря теми за дискусия във форума - вижте тук.

1. В чл.37 се въвежда принципът всички да плащат т.нар. потребителска такса, която е форма на минимален копеймънт /доплащане/. Ако държавата реши да освободи определени категории лица, да им възстановява сумите или заплаща вместо тях. Таксата се обвързва отново с минималната работна заплата, както бе до преди година, вместо да се определя с решение на Министерски съвет, което трудно би се инициирало като „непопулярна мярка” Напомняме, че копеймънтът освен финансов ефект сдържа излишното потребление на здравни услуги и засилва отговорността за собственото здраве.

2. В чл. 39, ал. 3 да се изведат като отделни разходи за здравноосигурителни плащания лекарствата за болнично лечение и медицинските изделия.

3. В чл. 40 да се регламентира, че осигурителният доход, върху който държавата осигурява чрез републиканския бюджет съответните категории лица, е не по-нисък от минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица /в момента 420 лв./, като трансферите се правят с ежемесечни поименни списъци на осигурените лица.

4. В чл. 45 дейността по експертизата да излезе от основния пакет на НЗОК се прехвърли към НОИ, като договори с лекари, комисии и заплащането им. Логиката е, че органът, който плаща обезщетенията и контролира експертизата, следва да поеме  организацията и финансирането й.

5. В чл. 45 неотложната медицинска помощ, съответно 24-часовото разположение на ОПЛ да отпаднат от основния пакет и като терминология и тези дейности се поемат от Спешна помощ или други структури, регламентирани от Закона за здравето или Закона за лечебните заведения и финансирани от МЗ.

6. В чл. 45, ал. 1 да се предвиди централизирана процедура за рамково договаряне на цени, отстъпки, натурални рабати и други такива за лекарствата за извънболнично и болнично лечение /онкология/ между НЗОК с участието на БЛС и фирмите.

7. В чл. 53 да се регламентира тригодишен Национален рамков договор, евентуално от 2015 г.

8. В чл. 54 да се регламентира НРД да влиза в сила от 1 март.

9. В чл. 55 да се регламентира методиките за остойностяване и заплащане да се върнат в съдържанието на НРД.

10. В чл. 55 да се регламентира методиките за разпределение в болничната и доболничната помощ и принципите на регулация да станат част от НРД или поне се съгласуват с БЛС.

11. В чл. 55 да се регламентира изцяло договорно определяне на цените и обемите на медицинските дейности, чрез връщането им като част от НРД или като отделен Договор за цените и обемите на медицинските дейности, изцяло на договорен принцип.

12. В чл. 55 да се предвиди при неподписване на Договора за цени и обеми, индексация на цените на медицинските дейности с годишния инфлационен индекс, определен от Националния статистически институт;

13. В чл. 59, ал. 12, да се регламентира сключване на договори не със специалисти от определени специалности, а на външни договори с всички видове лаборатории без клинична.

14. В раздел ІХ ясно да се регламентира съдържанието и механизмът на действие на електронната здравна карта, както и краен срок за въвеждането и - 1 януари 2015 г.

15. В раздел Х да се възстанови арбитражът. (Възможност за досъдебно споразумение между лекари и НЗОК при наложени санкции)


Коментари