Публикация

ЕС засилва борбата срещу устойчивите на медикаменти бактерии

Европейската комисия публикува проучване за осведомеността за употребата на антибиотици.


Проучване, публикувано днес от Европейската комисия, показва спад на употребата на антибиотици при хората от 2009 г. насам и нарастваща осведоменост на обществеността за това, че антибиотиците не убиват вируси. Данните за България можете да видите, като свалите прикачения най-долу файл.

При все това тази положителна новина е помрачена от оповестените едновременно с нея от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията данни, които показват, че в Европа подчертано се увеличават полирезистентните грам-отрицателни бактерии, които са устойчиви на карбапенеми – най-нови антибиотици, използвани като последно средство за лечение при вътреболнични инфекции. Затова Комисията засилва борбата срещу антимикробната резистентност чрез финансиране на 15 нови изследователски проекта и хармонизиране на правилата относно събирането на данни за антимикробната резистентност, свързана с животни и храни.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването Тонио Борг заяви:„Дълбоко съм загрижен от факта, че антибиотиците, които ни позволяват да лекуваме смъртоносни в миналото бактериални инфекции и да спасяваме живота на много хора, стават все по-малко ефективни. Не мога да изразя в достатъчна степен колко сериозно Комисията приема предизвикателството на антимикробната резистентност. Комисията продължава да спазва изцяло ангажиментите си във връзка с изпълнението на своя план за действие, за да се отговори координирано на антимикробната резистентност както при хората, така и при животните“.

За предотвратяване на по-нататъшно разпространение на антимикробната резистентност са определениседем ключови области, в които е най-належащо да се вземат мерки:1) гарантиране, че антимикробните средства се използват правилно при хората и животните 2) предотвратяване на появата и разпространението на микробни инфекции 3) разработване на нови ефективни антимикробни средства или алтернативи за лечение 4) сътрудничество с международни партньори за овладяване на рисковете от антимикробната резистентност 5) подобряване на мониторинга и контрола в хуманната и ветеринарната медицина 6) научни изследвания и иновации 7) комуникации, образование и обучение. Две години след приемането на петгодишния план в много области е постигнат значителен напредък, и по-специално:

Научни изследвания и иновации: ЕС инвестира около 800 млн. евро в свързани с антимикробната резистентност изследвания, включително чрез Инициативата за иновативни лекарства. Днес Комисията обявява старта на 15 нови изследователски проекта, които ще получат общо 91 млн. евро от бюджета на ЕС. В рамките на проектите, в които участват 44 малки и средни предприятия, както и университети и други изследователски организации, ще се разработват нови антимикробни средства или алтернативи като фаги и ваксини. Също така ще се търси отговор и на въпроса за антибиотичната резистентност в рамките на хранителната верига и ще се изследват нанотехнологии, с помощта на които биха могли да бъдат разработени антимикробни лекарства.

Подобряване на мониторинга и контрола: Бяха положени много усилия за укрепването и консолидирането на системите занадзор във връзка с използването и резистентността на антимикробни средства във ветеринарната медицина. В публикувано тази седмица решение на Комисията са изложени правила за хармонизираното събиране на данни относно антимикробната резистентност при животни и храни. Това е от значение с оглед на сравнимостта на данните в областта на хуманната и ветеринарната медицина между страните членки и за оценяване на предприетите мерки.

Правилна употреба на антибиотици при хора и животни: Няколко проекта, финансирани по линия на здравната програма, се занимават например с неправилната употреба на антимикробни агенти в хуманната медицина, с осведомеността на заинтересованите лица – лекари, фермери, фармацевти и пациенти, както и с продажбите на антимикробни средства без рецепта. Освен това Комисията се намира в последната фаза на преразглеждане на правните инструменти за ветеринарните лекарствени продукти и медикаментозните фуражи, с което ще се отговори на проблема с антимикробната резистентност в тези области.

Профилактика на микробните инфекции и предотвратяване на тяхното разпространение: През май тази година Комисията прие предложение за единно, изчерпателно законодателство за здравето на животните, което е насочено към профилактика на заболяванията. Очаква се това да доведе до намаляване на нуждата от антибиотици. Що се отнася до здравето на хората, с текущи проекти и действия, съфинансирани от здравната програма, се подкрепя изпълнението на препоръката на Съвета относно безопасността на пациентите, включително при вътреболнични инфекции.

За повече информация относно изпълнението на плана за действие в областта на антимикробната резистентност, вижте пътната карта.

Контекст

Антимикробните средства включват антибиотиците, които са от решаващо значение за лечението на хората и животните, и могат да се използват също така катодезинфекционни и антисептични средства, както и като други хигиенни продукти.Използването им понижава значително опасността от инфекциозни заболявания. Антибиотиците играят изключително важна роля в медицината. Те се използват при процедури като трансплантации и химиотерапия.

С течение на годините обаче бактериите придобиват резистентност към антибиотиците. Тази резистентност се проявява при вътреболнични инфекции, инфекции на дихателните пътища, менингит, диария и предавани по полов път инфекции. Резистентните бактерии могат да се предават от животните на хората по хранителната верига или посредством пряк контакт.

След като през 90-те години на миналия век антимикробната резистентност беше призната за сериозна заплаха за общественото здраве, Комисията започна разнообразни инициативи и действия в различни сектори като хуманната и ветеринарната медицина, храните и фуражите и научноизследователската дейност. Планът за действие от 2011 г. е последната от поредицата мерки, предприети от Комисията за справяне с антимикробната резистентност.

Повече информация може да намерите на следните адреси:

http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drug-resistance/index_en.html

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx


Коментари