Публикация

Проект на Наредба за болестите, при които се дава закрила съгласно Кодекса на труда

Документът се публикува за обществено обсъждане


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ, БОЛЕДУВАЩ ОТ ТЯХ, ИМА ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Чл. 1. (1) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда, работодателят може да уволни само с предварително разрешение на съответната Дирекция „Инспекция по труда“работник или служител, боледуващ от някоя от следните болести:

1. Исхемична болест на сърцето;

2. Активна форма на туберкулоза;

3. Онкологично заболяване;

4. Професионално заболяване;

5. Психично заболяване;

6. Захарен диабет (тип І или тип ІІ с късен съдово-дегенеративен синдром)

7. Хронично протичащи неврологични заболявания с остатъчен функционален дефицит:

а) състояние след преживяни мозъчно-съдови инциденти с остатъчен функционален дефицит;

б) дегенеративни заболявания на нервната система (множествена склероза, прогресивна мускулна дистрофия, миастения и миастенни синдроми, латерална амиотрофична склероза, неврална и спинална мускулна атрофия, сирингомиелия и др.);

в) Паркинсонова болест и други екстрапирамидни синдроми;

г) епилепсия;

д) детска церебрална парализа;

е) състояние след преживян полиомиелит;

ж) състояние след операция за хидроцефалия;

8. синдром на придобита имунна недостатъчност и носители на HIV;

9. болни с извършена органна трансплантация;

10. болни на хрониохемодиализа.

(2) Работодателят събира предварителна информация от работник или служител, който е определен за уволнение, страдат ли от болести, посочени в ал. 1 на чл.1.

Чл. 2. Работник или служител, който страда от болести, посочена в, ал. 1 на чл.1 е длъжен при поискване, в срок до три дни, да представи на работодателя следните медицински документи:

·  Епикриза от болнично заведение, където е установена болестта и / или медицинско удостоверение от общопрактикуващия лекар/ОПЛ/или съответния специалист, че се водят на диспансерен учет за дадена болест преди предизвестеното уволнение.

·  други документи, удостоверяващи хода на болестта и провежданото лечение.

Чл. 3. Работодателят представя получените медицински документи по чл. 2 пред съответната Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) чрез Регионалната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) за изготвяне на мнение.

Чл. 4. (1)  Териториалната експертна лекарска комисия въз основа на представената медицинска документация в седемдневен срок оформя мнението си в в експертно решение за всеки работник или служител за всеки работник или служител отделно.  Ако за изясняване здравословното състояние на на работника или служителя се налагат допълнителни медицински изследвания и консултации, ТЕЛК взема решение в седемдневен срок след тяхното представяне.

 (2) В експертното решение по ал. 1 се посочват:

·   болестта, от която страда работникът или служителят;

·   преценка на работоспособността на работника или служителя за заеманото работно място;

·  противопоказаните условия на труд;

·  възможните неблагоприятни въздействия върху развитието на болестта при уволнение.

·  ЕР на ТЕЛК е частично,т.е. само по поводзащитата по чл.333,ал.,т.3 от КТ

 (3) Експертното решение на ТЕЛК се изпраща служебно до работодателя.

Чл. 5. Работодателят отправя до съответната   Дирекция „Инспекция по  труда“ писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник или служител, който страда от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, като прилага към него и експертното решение на ТЕЛК.

Чл. 6. Въз основа на документите по чл. 5  Диреция „Инспекция по труда“ в седемдневен срок отказва или дава на работодателя разрешение за уволнение за всеки отделен работник или служител.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда и влиза в сила от  датата на обнародване в „Държавен вестник“


Коментари