Публикация

Приключи тестването на специализирания софтуер за национална информационна система по трансфузионна хематология

Националната информационна система по трансфузионна хематология съдържа информация за донорите, кръвните продукти, лечебното заведение, както и за лицата, занимаващи се с диагностика, преработка и етикетиране.


На 31.12.2013 г. завърши тестовия период в реален работен рeжим на специализирания софтуер за Национална информационна система по трансфузионна хематология. Системата се разработва и внедрявав изпълнение на дейностите по проект „Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология“. В тази връзка на 13 януари 2014 г., от 11 часа в Национален център по трансфузионна хематология ще бъде представена функционалността и начина на действие на националната информационната система по трансфузионна хематология. На пресконференцията д-р Веселин Сливов, координатор по проект „Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология“, ще обясни основните параметри на системата и ще отговаря на въпроси на медиите.

Тестовият период беше с продължителност 2 месеца: от 1 ноември до 31 декември 2013 години и обхвана 8 от структурите на НЦТХ в Западна България: Национален център по трансфузионна хематология, гр. София; МБАЛ «Света Ана», гр. София; МБАЛ Перник; МБАЛ Кюстендил; МБАЛ Благоевград; МБАЛ Враца; МБАЛ Видин; МБАЛ Лом.

По време на изпитателния период на националната информационна система по трансфузионна хематология беше тествана надеждността на системата. В рамките на този период се събра информация от потребителите за констатирани несъвършенства в системата и бяха формулирани препоръки с цел усъвършенстването ѝ. «Информационно обслужване» - избраният изпълнител за разработка на софтуера ще има един месец след края на тестовия период за доработване на Националната информационна система по трансфузионна хематология.

В периода от месец март до месец юни 2014 г. се очаква поетапно въвеждане на Националната информационна система и в останалите четири региона на страната: Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен.

Националната информационна система по трансфузионна хематология съдържа информация за донорите, кръвните продукти, лечебното заведение, както и за лицата, занимаващи се с диагностика, преработка и етикетиране. Възможността за проследяване на пътя от донора до крайния реципиент, проследяването в реално време на количеството кръвни продукти в Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ) и Отделенията по трансфузионна хематология (ОТХ), както и на тези изтеглени от употреба, изграждане на национални регистри на донорите, реципиентите и кръвните продукти и подобряване на комуникацията между отделните центрове за кръводаряване са сред очакваните резултати след внедряване на системата.

Проектът предвижда изграждане на инфраструктура, която ще осигури свързаност между Централната база данни (ЦБД), Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ), Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ) и Отделенията по трансфузионна хематология (ОТХ). Ще бъде изграден и Интернет портал за осигуряване на достъп на потребителите до регистрите в режим 24/7.

Регистърът ще бъде използван от служителите и експертите на петте районни центъра по трансфузионна хематология и 23 отделения по трансфузионна хематология към МБАЛ в страната, лабораториите по трансфузионна хематология, упълномощени служители на МЗ с достъп до информацията от системата за трансфузионна хематология, служители и експерти на второстепенните разпоредители на бюджетни средства към министъра на здравеопазването.

Проектът се осъществява от Национален център по трансфузионна хематология(НЦТХ) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Коментари