Публикация

Завършиха строително-монтажните работи в МБАЛ Монтана за доставка на апаратура

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ


ЗАВЪРШЕНИ СА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ В МБАЛ МОНТАНА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG161РО001/1.1-08/2010/004 „РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД”, МОНТАНА“

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД”, Монтана“ е 7 671 479, 56 лв. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (7 587 840, 57лв.) и от държавния бюджет на Република България (собствен принос – 81 832, 57 лв., допълнителен собствен принос – 1 806, 42 лв.)

През 2013 г. в изпълнение на проекта бе извършена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация от специализираните контролни органи и АЯР на медицинска апаратура: ядрено магнитен резонанс, 16-срезов Многодетекторен Компютърен томограф, система за стерилизация, дигитален графичен рентгенов апарат, дигитален графично-скопичен рентгенов апарат, дигитален мамограф, Дигитална ехографска система, Система за архивиране и разпространение на образи (PACS), Ендоскопска апаратура /видеоколоноскоп, видеогастроскоп/, Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб.

Към момента след изпълнение на доставките по проекта са финализирани и строително-монтажните дейности и на 17.01.2014 г. Държавна приемателна комисия състави и подписа протокол образец 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа.

Коментари