Публикация

Отпадат протоколи за шизофренни психози, ахфективни разстройства и епилепсия

Промяната се отнася за изписването на 18 скъпоструващи лекарствени продукта и влиза в сила от 1 февруари


От 1 февруари 2014 г. отпада изискването за експертиза (по чл.78, т.2 от Закона за здравното осигуряване) при изписването на 18 скъпоструващи лекарствени продукта, предназначени за домашно лечение на шизофренни психози, афективни разстройства и епилепсия. Медикаментите имат следните международни непатентни наименования: Azathioprine, Clonazepam, Carbamazepine, Valproic acid и Sodium Valproate.

Във връзка с това за лечението на пациенти, на които в терапевтичните схеми като монотерапия или комбинирана терапия са включени цитираните лекарствени продукти, няма да е необходимо издаването и утвърждаването на протокол при предписването и отпускането им.

Националната здравноосигурителна каса е изпратила указания до районните здравоосигурителни каси за начина, по който ще получат лекарствата си болните, които вече имат издадени протоколи, както и тези, на които им предстои терапия със съответните медикаменти.

При наличие на утвърдени действащи протоколи за съответните лекарствени продукти се издава рецептурна бланка за конкретния лекарствен продукт с дозите, посочени в протокола. За здравноосигурените лица, които имат назначена терапия с такива медикаменти и са им издадени протоколи, не се налага извънреден преглед или консултация със специалист за остатъчния период на валидност на протокола.

Започване на терапия с лекарствени продукти, за които е отпаднало изискването за експертиза, както и при промяна на терапевтичната схема, задължително се извършва след преглед от лекар – специалист по вида на заболяването. На общопрактикуващия лекар се представя актуален медицински документ от извършени прегледи (амбулаторен лист, епикриза) с назначената терапия – лекарствен продукт и доза. Корекция на терапията и на съответната доза извършва само специалист по заболяването.

С отпадането на ограничението за експертиза при изписване на скъпоструващи лекарствени продукти за лечение на заболяванията шизофренни психози, афективни разстройства и епилепсияще бъдат облекчени хиляди болни, които досега получаваха посочените медикаменти след издаване на протокол.

Коментари