Публикация

Диабетиците с 300 тестленти след приключване на процедурата по договаряне на медицински изделия

През 2013 г. касата е осигурила заплащане на тест ленти за 74 994 диабетици


По повод на зачестилите запитвания от пациенти, болни от диабет, за това от кога ще могат да получават по 300 броя тест ленти годишно, вместо 150-те, получавани до сега, информираме, че в момента тече процедура по договаряне на медицинските изделия, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща напълно или частично. Решението на НЗОК да заплаща 300 вместо 150 тест ленти годишно за измерване на кръвна захар при интензифицирано лечение с инсулин на лица над 18 години е отразено в Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицински изделия в условията на извънболничната медицинска помощ към „Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по чл. 45, ал.3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ“.

Методиката е обнародвана в Държавен вестник на 10 януари 2014г. и – заедно със Спецификацията, е публикувана на сайта на НЗОК – www.nhif.bg, линк „Лекарства“, подлинк „Медицински изделия и диетични храни“, рубрика „За партньорите на НЗОК“, подрубрика „За производителите и вносителите на медицински изделия“.

Процедурата (изисквания, дейности, срокове), по която се извършва договарянето, е подробно разписана в методиката. Етапите могат да се групират в 4 основни групи: преглед и правна оценка на подадените от кандидатите документи; разглеждане на ценовите предложения на допуснатите кандидати; заявяване на предложения за отстъпки от страна на кандидатите (двустепенен процес); изготвяне и утвърждаване на окончателен списък на медицински изделия и стойността, до която те ще се заплащат от НЗОК.

След приключване на процедурата в нейната цялост и влизане в сила на утвърдения списък, пациентите ще имат възможност да получават по 300 броя тест-ленти.

През 2013 г. касата е осигурила заплащане на тест ленти за 74 994 диабетици.

Коментари