Публикация

Доклад на министър Андреева във връзка с приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ

В прикачените файлове ще намерите методиките, както и мотивите


ПРОЕКТ

ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от д-р Таня Андреева – министър на здравеопазването

ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 55е, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

В изпълнение на чл. 55е, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване методиките са одобрени с Решение № РД-НС-04-154 от 11.12.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса по предложение на нейния управител, като са взети предвид становищата на министъра на финансите и министъра на здравеопазването.

Методиките са разработени при спазване на разпоредбите на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. и се отнасят за съответните видове медицински дейности, включени в основния пакет, гарантиран на задължително здравноосигурените лица, които през 2014 г. ще се заплащат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В този смисъл са изготвени методики за остойностяване и за заплащане на дейностите в извънболничната и болничната медицинска помощ, в извънболничната дентална помощ и на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно–венерически и психични заболявания. Методиките отразяват и обстоятелството, че дейностите по асистирана репродукция и ваксините за задължителните имунизации през 2014 г. ще бъдат финансирани, както в периода до 2012 г. вкл., от бюджета на Министерството на здравеопазването, като за НЗОК остава ангажиментът да заплаща дейностите по асистирана репродукция в частта им, която е извършена през 2013 г.

Взети са предвид, също така, въведените с бюджетния закон на НЗОК за 2014 г. правила, по силата на които НЗОК заплаща необходими лекарства, както и извършена диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ по отношение на лицата, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес. Средствата, с които НЗОК заплаща в тези случаи се осигуряват чрез превод от бюджета на Агенцията за социално подпомагане.

Въвежданите с методиките за остойностяване на медицинските дейности правила се основават на отчетените и заплатени дейности през предходните години и на изчисляване на реимбурсни стойности на база прогнозни обеми в зависимост от спецификата на съответните видове медицинска дейност.

Методиките за заплащане определят реда, начина и сроковете на отчитане и заплащане на договорената и извършена от изпълнителите медицинска и дентална помощ. Особено внимание е отделено на правилата и на документацията за отчитане, както и на правилата за заплащане на дейности, лекарствени продукти и медицински изделия в някои специфични хипотези, като например при необходимост от извършване на клинични процедури и клинични пътеки едновременно или при неизпълнение на техните алгоритми в цялост.

Очакваните резултати от приемане на постановлението са свързани с регламентиране на механизмите за остойностяване и за заплащане на всички дейности, които през 2014 година ще се финансират от бюджета на НЗОК.

С проекта се изпълнява политиката на правителството за създаване на ясни правила за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Предложеният проект на постановление няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не се налага изготвяне на финансова обосновка.

Проектът не е свързан с европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него.

Проведена е процедура по съгласуване на проекта с всички останали министерства, както и обществено обсъждане на същия, резултатите от които са отразени в съответната справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 55е, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

а дирекция „НРСЗ“: Л. Василевектор на дирекция „БФ“: З. Вълили: нач. отдел, Н. Бранковска

Съгласували: Д-р Бойко Пенков, зам. министър:

Д-р Росен Радев, директор на Дирекция „ЗП”:

Людмила Василева, директор на Дирекция „НРСЗ”:

Изготвили: Надежда Бранковска, н-к на отдел в Дирекция „НРСЗ”:

Стела Здравкова, гл. юрисконсулт в Дирекция „НРСЗ“:

Д-р Емилия Ташева, д. експерт в Дирекция „ЗП“:ва

Коментари