Публикация

Проект за промени в наредбата за оказване на спешна медицинска помощ

Документите са публикувани за 14-дневно обществено обсъждане


Мотиви към проект на наредба за изменение на Наредба №25 от 1999г. за оказване на спешна медицинска помощ.

Във връзка с констатации на г-жа Валентина Георгиева директор на Дирекция „Вътрешен одит“ към Министерство на здравеопазването, че съгласно одиторския анализ са стигнали до извода, че Приложение 1 „Лекарствен лист – медикаменти за нуждите на ЦСМП“ от Наредба №25 от 1999г. за оказване на спешна медицинска помощ е крайно остаряло и се нуждае от спешна актуализация.

В изготвянето на лекарствения лист бяха взети становища от ИАЛ, директорите на ЦСМП, националният консултант по „Спешна медицина“, дирекция „ЛПМИНВ“ към МЗ.

Всички забележки са отразени.

Коментари