Публикация

Проект за промени в наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина”

Документите са публикувани за 14-дневно обществено обсъждане


Мотиви към проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина”

В изпълнение на Дейност 5 „Актуализиране и изготвяне на основани на научни доказателства медицински стандарти” от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.03 за изпълнение на проект „Акредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансиран чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз е осъществена актуализация на медицинския стандарт по „Нуклеарна медицина”.

Проектът за актуализация на медицински стандарт „Нуклеарна медицина” е изготвен от експертен екип при спазване на изискванията на Министерство на здравеопазването за структура на разработката, проучване на международния опит и актуалната ситуация в лечебната и здравната мрежи, анализ на съответствието с правото на Европейския съюз, постигане на консенсус в медицинската общност по нуклеарна медицина за актуалност, приложимост и приемливост на разработката.

При разработването на проекта за актуализация на медицински стандарт „Нуклеарна медицина” е приложен класическият подход за качество в медицината – подходът „структура-процес-резултат”.

Медицинската специалност "Нуклеарна медицина" използва за диагностична и лечебна дейност открити радиоактивни изотопи.

Медицинският стандарт "Нуклеарна медицина" се въвежда с цел осигуряване на прецизното изпълнение на дейността по нуклеарна медицина, съобразено със съвременното развитие на медицинските технологии в тази област и наличието на съответните ресурси. За всяка отделна диагностична или терапевтична нуклеарномедицинска процедура са разработени протоколи, общо 33, които включват: индикации, контраиндикации, странични ефекти, подготовка, радиофармацевтик, активност, време на сканиране, апаратура, процедура на изследването, отчитане на резултатите.

Медицинският стандарт "Нуклеарна медицина"регламентира взаимоотношенията на специалистите по „нуклеарна медицина”с други специалисти, с оглед постигане на клинически точнизаключения, както при разчитането на канвенционалните нуклеарномедицински изследвания, така и на тези от хибридните образни методи- Позитронна емисионна томография-компютърна томография - ПЕТ/КТ /или РЕТ-СТ/ и Еднофотонната емисионна компютърна томография-компютърна томография - EЕКТ/КТ / или SPECT-CT /, а също и при приложението на метаболитната радионуклидна терапия като част от комплексното лечение на болните.

Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина” е в съответствие със Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.

Коментари