Публикация

Проект за промени в наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология”

Документите са публикувани за 14-дневно обществено обсъждане


Мотиви към проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология”

В изпълнение на Дейност 5 „Актуализиране и изготвяне на основани на научни доказателства медицински стандарти” от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.03 за изпълнение на проект „Акредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансиран чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз е осъществена актуализация на медицинския стандарт по „Нефрология”.

Проектът за актуализация на медицински стандарт „Нефрология” е изготвен от експертен екип при спазване на изискванията на Министерство на здравеопазването за структура на разработката, проучване на международния опит и актуалната ситуация в лечебната и здравната мрежи, анализ на съответствието с правото на Европейския съюз, постигане на консенсус в медицинската общност по нефрология за актуалност, приложимост и приемливост на разработката.

С проекта се цели своевременно диагностициране и лечение на бъбречните заболявания, с оглед трайното им излекуване или достигане до трайна ремисия; забавяне на хода и прогресията на бъбречното заболяване; ограничаване на уврежданията на други органи и системи; профилактика на бъбречните заболявания и промоция на здравето, ограничаване на вторичните увреждания на други органи и системи.

При разработването на проекта за актуализация на медицински стандарт „Нефрология” е приложен класическият подход за качество в медицината – подходът „структура-процес-резултат”.

Дейността на специалиста-нефролог от амбулаторията за специализирана извънболнична медицинска помощ по нефрология се насочва към осигуряване на ранна диагностика и своевременно и ефективно лечение на бъбречните болести.

В структури (клиники/отделения) от първо ниво на компетентност, дейността се насочва към осигуряване на качествено лечение на болни с бъбречно-каменна болест, остри и хронични обострени нефрити (пиелонефрити).

В структури от второ ниво на компетентност се осигуряват условия, апаратура и персонал за качествено лечение на посочените за първо ниво болести, както и лечение на бъбречна недостатъчност (остра и хронична), усложнения на бъбречната недостатъчност и диализното лечение, подготовка за диализно лечение.

В структури от трето ниво на компетентност се осигуряват условия, апаратура и персонал за качествено лечение на посочените за второ ниво болести, както и лечение на всички остри, обострени и хронични нефрологични заболявания с комплицирано протичане, при които се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури, включително диагностика и лечение на остри, бързо прогресиращи и хронични първични и вторични гломерулни болести, а където се разполага с необходимата апаратура се провежда лечение на редки нефрологични симптоми и синдроми, изискващи пункционни бъбречни биопсии и/или плазмен обмен.

Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология” е в съответствие със Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.

Коментари