Публикация

Проект за промени в наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология”

Документите са публикувани за 14-дневно обществено обсъждане


Мотиви към проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология”

В изпълнение на Дейност 5 „Актуализиране и изготвяне на основани на научни доказателства медицински стандарти” от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.03 за изпълнение на проект „Акредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансиран чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз е осъществена актуализация на медицински стандарт.

Проектът е изготвен от експертен екип при спазване на изискванията на Министерство на здравеопазването за структура на разработката, проучване на международния опит и актуалната ситуация в лечебната и здравната мрежи, анализ на съответствието с правото на Европейския съюз, постигане на консенсус в медицинската общностза актуалност, приложимост и приемливост на разработката.

Основни цели на медицинският стандарт по "Акушерство и гинекология“" са да уреди правилата за оказване на медицинска помощ в специалността "Акушерство и гинекология", която обхваща физиологичните процеси, оплождане, бременност, раждане и следродов период, съзряване, циклична функция и стареене на женската репродуктивна система, патологичните отклонения в процесите, други заболявания, засягащи женската репродуктивна система.

Медицинският стандарт поставя условия за качество на ресурсите, процесите и резултатите при извършване на дейностите в специалността „Акушерство и гинекология“. Поставени са изисквания към квалификацията на лекарите, към трите болнични нива на компетентност – I,II и III, за които са определени обхвата на извършваните дейности, необходимата апаратура и съпътстващите медицински структури/клинична лаборатория, рентген, микробиология, образна диагностика/, които допринасят за постигане на съответното качество на извършваните дейности.

В проекта е отразено намерението на Правителството да осигури нормативни условия за гарантиране на достъпа до някои „базисни“ медицински болнични услуги на населението при гарантиране на тяхното качество.

Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология” е в съответствие с изискванията на Закона за здравето и Закона за лечебните заведения. Промените не изискват допълнителни финансови средства. Тези промени на са въведени с правото на ЕС и нямат връзка с него.

Коментари