Публикация

Наредба за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване


Наредба

№ ……………….. 2014 г.

за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията и редът за възстановяване на разходите за трансгранично здравно обслужване;

2. здравните услуги, лекарствените продукти и медицинските изделия, подлежащи на предварително разрешение, за да бъдат възстановени разходите, заплатени за тях при трансгранично здравно обслужване;

3. условията и редът за даване на предварително разрешение по т. 2;

4. редът за предоставяне на здравни услуги на граждани на други държави членки, упражняващи правото си на трансгранично здравно обслужване в Република България;

5. редът за предоставяне на информация, свързана с трансграничното здравно обслужване от националната точка за контакт.

Чл. 2. (1) Трансграничното здравно обслужване е здравно обслужване, предоставено или предписано в държава членка, различна от държавата членка по осигуряване.

(2) Здравното обслужване по ал. 1 може да бъде предоставено или предписано от всяко лечебно заведение, независимо от неговата собственост, организация или финансиране.

Чл. 3. (1) Право на трансгранично здравно обслужване имат всички здравноосигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) лица по отношение на медицинската помощ по чл. 45, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

(2) По отношение на здравните услуги, заплащани от бюджета на Министерство на здравеопазването, право на трансгранично здравно обслужване имат всички български граждани и лица по чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето.

Чл. 4. (1) Тази наредба не се прилага по отношение на:

1. предоставянето на органи с цел трансплантация и достъпа до такива органи;

2. дългосрочните грижи за пациенти с хронични физически или психически увреждания, които включват услуги, чиято цел е оказване на подкрепа и съдействие при извършването на рутинни, ежедневни задачи за продължителен период от време;

3. дейностите по национални и общински имунизационни програми;

4. случаите, в които се прилагат механизмите/правилата за координация на системите за социална сигурност или действащи двустранни спогодби за социална сигурност с други държавичленки, включващи в обхвата си здравно осигуряване;

5. продажбата на лекарствени продукти и медицински изделия по интернет.

(2) Тази наредба не се прилага и по отношение на здравните услуги, които се заплащат от Комисията за лечение в чужбина по реда на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 1 от 2012 г.) и от Център „Фонд за лечение на деца” по реда на Правилниказа дейността и организацията на работа на Център Фонд за лечение на деца (обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.), с изключение на медицинските изделия по чл. 24, т. 3.

..............

Пълният текст на проекта за Наредба четете, като свалите прикачения файл долу.

Коментари