Публикация

МЗ извършва всички необходими действия във връзка с овладяването на грипната обстановка

От 2007 г. в страната е внедрена и функционира информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания


От 2007 г. в страната е внедрена и функционира информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в България. Съгласно чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 21/2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, регионалните здравни инспекции събират всички данни за заболяемостта на областно ниво и разпространяват анализираната информация до всички нива и институции, отговорни за предприемане на необходимите профилактични и противоепидемични мерки при възникване на грипни епидемии.

Чрез наблюдаване и анализиране на данните от системата МЗ ежедневно следи епидемичната обстановка в страната и своевременно разпорежда прилагането на необходимите мерки.

Информацията за заболяемостта от грип и ОРЗ е публично достъпна на страницата на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), който е част от националната система за здравеопазване и осъществява дейности по опазване и укрепване здравето на гражданите: www.ncipd.org

За нуждите на Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ към НЦЗПБ са осигурени финансови средства, с които са закупени необходимите диагностични тестове за изследване на клинични проби от пациенти с цел установяване циркулацията на грипните вируси.

В изпълнение на част от дейностите по Националния план на Р България за готовност за грипна пандемия, МЗ закупи ваксина срещу сезонен грип за сезон 2013/2014, която бе предоставена за имунизиране на домуващите и персонала в домовете за социални грижи за възрастни в цялата страна.

С ваксината безвъзмездно се раздадоха и определени количества антивирусни препарати (Тамифлу и Реленца) от стратегическия резерв на страната за лечение и профилактика на грип. Чрез съответната РЗИ препаратите са разпределени и предоставени на лечебните заведения.

Министерство на здравеопазването изпрати писмо до директорите на регионалните здравни инспекции, с което разпореди предприемане на необходимите мерки и действия за поддържане на съответната степен на готовност за работа на лечебните заведения в условията на грипна епидемия.

През изминалата 6-та седмица 03 - 09.02. 2014 г. са регистрирани 6090 случая на грип и ОРЗ, срещу 8968 за предходната 5-та седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 160.02 на 10 000 души срещу 185.58 за предходната седмица. Отново най-засегната е възрастовата група 0 - 4 г. / 574.96/ , следвана от възрастовата група 5 - 14 г. /374,19/. Видно от регистрираната заболяемост нивото на интензивност на епидемичния процес постепенно намалява.

Най-висока е заболяемостта в областите Враца, Монтана, Видин, Стара Загора и София област.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани общо 180 клинични проби на пациенти с остри вирусни инфекции. При 46 е доказан грипен вирус подтип А /H1N1/ известен като свински грип и при 11 грипен вирус А/H3 N2/.

Министерството на здравеопазването ежедневно следи заболяемостта от грип и ОРЗ в страната, разпорежда своевременно предприемане на съответните противоепидемични мерки и извършва всички необходими и нормативно разписани действия във връзка с овладяването на грипната обстановка.

Коментари