Публикация

Промени в Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности


НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

(обн., ДВ, бр. 111 от 2013 г.)

§ 1. В § 5, т. 7 се отменя.

§ 2. В § 10, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1.В текста преди т. 8 думите „и 10“ се заменят с „,10 и 11“.

2.В края се създава т .11:

„11. Клинична процедура „Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания.“

§ 3. В § 15 в края се добавя „с изключение на § 5, т. 3, 4, 5, 6, 8, 9 (по отношение на редове 310 и 311), § 8, т. 2 и § 10, т. 1, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 юли 2014 г.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА

Министър на здравеопазването

Коментари