Публикация

Нова наредба променя 27 медицински стандарта

С промените се позволява при липса на собствена микробиологична лаборатория болницата да сключва договор с друга такава по собствен избор, без да се поставя ограничение за нейното териториално местоположение.


При извършената оценка на въздействието на нормативните актове – медицински стандарти се стигна до извода, че е необходима промяна на текста във всички клинични медицински стандарти, който дава преходен период за болниците до началото на 2014 г. да осигурят собствена микробиологична лаборатория, като условие за изпълнение на дейност по съответната медицинска специалност. По тази причина се изготви наредба, с която се прави изменение и допълнение на двадесет и седем медицински стандарта в които фигурира посочения текст. С промените се позволява при липса на собствена микробиологична лаборатория болницата да сключва договор с друга такава по собствен избор, без да се поставя ограничение за нейното териториално местоположение.

Предложението е изготвено на базата на извършени консултации с националните консултанти по медицински специалности .С изменението се решава дифинитивно проблема, а не се отлага отново във времето изискването за собствена микробиологична лаборатория на болницата като условие за изпълнение на дейност по други клинични специалности. В тази връзка са направени справки и анализи за ситуацията в страната – налични разкрити микробиологични лаборатории и наличните специалисти по микробиология. Промените са съобразени и с други обстоятелства например, че има населени места, които са по-близки до микробиологични лаборатории в съседна област, както и поради обстоятелството, че по-свободния режим ще препятства „монополизма“ в случаите, когато няма избор на територията на населеното място. Този текст е в интерес на свободната конкуренция и от него може да произтече и положителен финансов ефект за болниците.

Министър Таня Андреева

Новата наредба можете да видите, като свалите прикачения файл.

Коментари