Публикация

Парите за болниците през 2014 г. са разпределени за 12 месеца

Лечебните заведения няма да имат нулеви месеци в края на годината, както бяха разпределени бюджетите им през 2013 г.


За 2013 г., според Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК), средствата за болнична медицинска помощ са 1 189 500 лв. и за лекарства за онкоболни – 90 млн. лв.

За 2014 г., според ЗБНЗОК, средствата за болнична помощ са 1 169 000 лв. и 145 млн. лв. за лекарства за онкоболни.

Спазени са изискванията на параграф 8 и на параграф 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (в сила от 01.01.2014 г., Обн. ДВ. бр.106 от 10 декември 2013г.).

Средствата за болнична помощ за 2014 г. по клинични пътеки са разпределени за 12 месеца, а не за 10, както беше през 2013 г. Болниците няма да имат нулеви месеци в края на годината, както бяха разпределени бюджетите им през 2013 г.

От оперативния резерв, след доплащане на дейност за месеците октомври и ноември 2013 г., остават 56 млн. лв. и 80 млн. лв. от параграф 8 на ЗБНЗОК за 2014 г., т.е. НЗОК разполага с резерв от 136 млн. лв. Според Правилата за разпределение на средствата за болнична медицинска помощ за 2014 г., приети от Надзорния съвет на институцията, се дава възможност на ръководствата на болниците по-свободно да оперират със средствата в рамките на тримесечието и освен това се дава по-голяма независимост на районните здравноосигурителни каси (РЗОК).

Освен посочените суми НЗОК не разполага с друг резерв. 1,413 млрд. лв. от събраните през годините вноски на здравноосигурените лица са национализирани през 2010 г. и до момента не се знае за какво са употребени от предишните управляващи.

Според Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г. е извършен трансфер от НЗОК към Министерството на здравеопазването (МЗ) в размер на 340 млн. лв. Според ЗБНЗОК за 2012 г. е извършен трансфер от НЗОК към МЗ в размер на 100 млн. лв. След решение на Конституционния съд /КС/, от МЗ към НЗОК бяха възстановени 48 млн лв. Единственото, на което може да разчита НЗОК, е по-висока събираемост на здравните вноски от страна на НАП и добросъвестното отношение на ЗОЛ.

Коментари