Медицинските грешки често са системен проблем, но трябва да се отчитат
25.08.14
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Медицинските грешки често са системен проблем, но трябва да се отчитат

Медицинските грешки често са системен проблем, но трябва да се отчитат

Страхът от съществуващата култура на обвинение е причина сега всеки да отрича до последно съществуващи грешки на различните нива в здравната помощ.

Автор доц. Златица Петрова

През последното десетилетие въпросът с качеството на здравните услуги все повече се свързва с допускането на медицински грешки или нежелани сериозни инциденти, които се явяват основна причина за поставяне на пациента в риск по време на неговото лечение. Нерядко той или неговите близки започват да водят дела след това. Създадената през 2010 г. агенция за медицински одит е бе натоварена с контрол на медицинската помощ, на нейното качество и ефективност, на спазването на медицинските стандарти, както и медицинската целесъобразност на прилаганите методи за диагноза и лечение.Комисиите по професионална етика на БЛС пък се занимават както с нарушенията на етичния кодекс във  взаимоотношенията лекар-лекар, лекар - пациент. Те разглеждат и много жалби, свързани с качеството на оказаната медицинска услуга.

Допускането на медицински грешки се дължи по-скоро на слабости и пропуски в системата (неспазване на нормативни изизсквания, липса на правила за поведение, несъответствие с изискванията на медицинските стандарти и т.н.), отколкото на невнимание, незнание или небрежност от страна на лекаря. Затова са необходими мерки, които да стимулират промени и подобрения в организацията и управлението на медицинското обслужване. Това трябва да доведе до подобряване на качеството на здравните услуги и безопасността на пациентите, както и до редуциране на медицинските грешки. Според експерти, една от основните причини за допускане на медицински грешки е липсата на тяхното отчитане поради наличие на "култура на обвинение".

Безопасността на пациента в лечебното заведение не може да бъде подобрена, ако медицинските грешки и нежеланите сериозни ефекти не се отчитат от лекаря, медицинската сестра или друг член на персонала в рамките на лечебното заведение. В някои страни такива експерти се наричат – риск-мениджъри. Процесът на отчитане на медицинските грешки трябва да е основа за тяхното изучаване и откриване на основната причина за допускането им. Само така те няма да се повтарят в бъдеще. Въвеждането на система за отчитане е основна предпоставка за гарантиране на безопасността на лечението, защото тя позволява :

·  да се извърши анализ за откриване на основната причина, довела до допускане на медицинските грешки и нежеланите ефекти;

·  да се говори открито между специалистите за това;

·  да се извлекат съответните поуки, така че да се предотврати повторното им допускане в бъдеще;

·  да се разпространяват опита и добрите практики сред другите медицински специалисти.

Въвеждането на такава система предполага също промяна в организационната култура – културата на обвинение да бъде заменена с култура на доверие и откритост за идентифициране на проблемите, свързани с безопасността на пациента. Тази система трябва да осигури данните, необходими да се поучим от грешките, и да създаде условия за разпространение на придобития опит на всички нива в дадено лечебно заведение или сред медицинската общност. Тази система трябва да осигурява още обратна връзка с изпълнителите на медицинска помощ чрез публикуване на резултати, доклади и примери за наличие на добри практики.

Ето и примерни дефиниции (след проучване на литературата и практиката): 

Медицинска грешка – Неизпълнение и/или неправилно изпълнение на планирани действия и/или нормативни изисквания или приложение на грешен план за постигане на целта. Допускането на медицинска грешка се дължи по–скоро на слабости и пропуски в системата (неспазване на нормативни изисквания, липса на правила за поведение, несъответствие с медицинските стандарти) отколкото на невнимание, незнание или небрежност от страна на лекаря.

Лекарска грешка – Професионално неправилно действие или бездействие или съвкупност от такива на лекар, извършено при оптимално създадени условия на работа, в резултат на незнание или недооценка на обстоятелствата и/или състоянието на пациента, при което са настъпили неблагоприятни последици за здравето и живота му, но са могли да бъдат предотвратени.

Докато първата дефиниция представя като основна причина за допускането на грешки наличие на слабости и пропуски в управлението, липса или неспазване на правила за поведение или нормативни изисквания, то във втората дефиниция отговорността се персонализира и касае поведението на определено лице. Разграничаването на двете понятия е от важно значение за бъдещите действия, които се очаква да бъдат предприети по отношение на допуснатата грешка. Препоръчително е да се разработи и Класификация на сериозните събития, които изискват незабавна реакция за действие.

 

Лекарски грешки

Персонален подход

- кой е виновен

- култура на обвинение

- страх от наказание

- персонално наказание

- лоша комуникация м/у персонала

- вина и страх  от разговор с пациента

- възможност за повтаряне на грешката

- запазен или нарастващ риск от грешки

Извод:

Персоналната вина не отстранява,

а задълбочава проблема.

Медицински  грешки

Системен подход

- какво и защо се е случило

- култура на доверие

- открит разговор,и анализ на причината

- поука от допуснатата грешка

- добра комуникация между персонала

- открит разговор и обяснение на пациента

- помалка вероятност от подобна грешка

- проучване и разпространяване на ДМП

- снижен риск от допускане на грешки

Извод:

Подобренията в системата повишават безопасността за пациента.

Мнения