Публикация

Надзорът на касата прие проект за изменение на закона на бюджета на НЗОК за 2014 г.

55 млн. лв. предвидени за болниците през декември 2014 г.


НС ПРИЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗБНЗОК ЗА 2014 Г. 

(Съобщение от пресцентъра на НЗОК)

На свое заседание от 23 юни т.г. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие „Отчет за текущото изпълнение на бюджета на НЗОК към 30.04.2014 г. и очаквано изпълнение на бюджета на НЗОК към 31.12.2014 г.“, и „Анализ на стабилността на здравноосигурителния модел – рискове и предизвикателства пред НЗОК“. Резюме от доклада можете да намерите в прикачения по-долу файл. Съгласно §14 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК), управителят на касата ще внесе Отчета и Анализа в Народното събрание чрез Министерския съвет.

НС прие и проект на Закон за изменение на ЗБНЗОК за 2014 г. Проектът, заедно с мотивите към него, ще бъде предоставен на министъра на здравеопазването – за становище. Предстои проектът на Закон за изменение на ЗБНЗОК за 2014 г. да бъде разгледан и одобрен от НС на НЗОК, след получаване на становището на министъра.

Надзорният съвет разпореди да се извършат проверки на медицинската дейност, приложените медицински изделия и лекарствена терапия, отчетени от изпълнителите на болнична медицинска помощ за м. май 2014 г., чиято стойност надвишава утвърдената с Решение на НС от 28 април т.г. След проверките, потвърдените стойности ще бъдат изплатени през м. август 2014 г.

НС възложи на управителя на Националната здравноосигурителна каса да изпрати покана към Управителния съвет на Българския лекарски съюз (УС на БЛС) за излъчване на представители за провеждане на преговори (чл.54, ал.1 и чл.55д, ал.2 от Закона за здравното осигуряване) на 26 юни т.г., и за подписване на Договори за изменение и допълнение на НРД за медицински дейности за 2014 г., и на Договора за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г. във връзка с промените в Наредба №40, които влизат в сила от 1 юли т.г., както и за обсъждане на проблемите с финансирането на медицинските дейности до края на 2014 г.

Надзорният съвет взе решение да разпредели за заплащане на болична медицинска помощ за м. декември 2014 г. сумата от 55 273 985 лв. – средства от преизпълнението на събираемостта от здравноосигурителни вноски.

Прикачени файлове

„Анализ на стабилността на здравноосигурителния модел – рискове и предизвикателства пред НЗОК“

Коментари