Публикация

ГЕНЕТИЧНИ И ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПАЦИЕНТИ С АЛЕРГИЧЕН РИНИТ И БРОНХИАЛНА ХИПЕРРЕАКТИВНОСТ

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” Научна специалност 03.01.27 – Имунопатология и Алергология


Алергичните респираторни болести засягат стремително нарастващ

брой пациенти в световен мащаб. Значението на алергичния ринит (АР) се

определя от широкото му разпространение и огромно въздействие върху

качеството на живот на отделния индивид и влиянието върху обществото

като цяло. Висока цена за лечение и загуба на трудоспособност са фактори

пряко свързани с икономиката и определят Алергичния ринит и

Бронхиалната астма (БА) като социално значими болести.

Връзката между горни (ГДП) и долни дихателни пътища (ДДП) се

приема за доказана. Двата отдела на респираторната система

функционално се допълват с подчертано протективна роля на носа върху

белия дроб.

Въпреки нашите познания за физиологичните функции на ГДП и

определянето на АР като рисков фактор за бронхиална астма, все още

липсват задълбочени познания за влиянието на АР върху белия дроб чрез

съвременни молекулярни и генетични методи на изследване. Данните в

литературата предоставят епидемиологични, анатомични, физиологични,

имунопатологични, патофизиологични, етиологични и терапевтични

доказателства подкрепящи концепцията за единния дихателен път (ARIA).

Все повече данни се натрупват от проучвания на молекулярно ниво

определящи зависимостта на алергичното възпаление на ДДП от

алергичното възпаление на ГДП от една страна и влиянието на АР върху

белия дроб от друга. 

" }-->

Коментари