Публикация

ИАЛ създаде Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност

Комисията ще предоставя научно обоснована препоръка по проблеми, свързани с безопасността на лекарствените продукти и ще съдейства за изработването на българската позиция в европейски процедури, свързани с лекарствената безопасност


Със заповед № 14-0679 от 17.07.2014 на Изпълнителния директор на ИАЛ доц. Асена Стоименова е създадена Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност. Тя се създава на основание чл. 47, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и е определена в чл. 47 ал. 1 т. 8. Комисията ще предоставя научно обоснована препоръка по възникнали проблеми, свързани с безопасността на лекарствените продукти и ще съдейства за изработването на българската позиция в европейски арбитражни и оценъчни процедури, свързани с лекарствената безопасност.

Първото заседание на комисията е планирано за 28.07.2014 г. Съставът на комисията може да бъде видян на страницата на ИАЛ:

Председател: Д-р Мария Попова, дм – директор на Дирекция «Контрол на лекарствената употреба», ИАЛ, представител на Република България в PRAC към Европейската агенция по лекарствата

Зам. председател: Д-р Капка Кънева – нач. отдел „Лекарствена безопасност”, Дирекция «Контрол на лекарствената употреба», ИАЛ;

Членове:

  1. Проф. Мила Власковска – председател на КЛС, представител на България в СНМР;
  2. доц. д-р Мария Желязкова - Савова – Медицински университет – гр. Варна, Катедра по предклинична и клинична фармакология;
  3. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм – Медицински университет – Пловдив, Катедра по фармакология и клинична фармакология към Фармацевтичен факултет;
  4. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова - Митева – Ръководител на Катедра по дерматология и венерология, Медицински факулет – София;
  5. Проф. Илко Гетов – преподавател към катедра по Социална фармация на Фармацевтичен факултет към Медицински университет – София, председател на Българския фармацевтичен съюз;
  6. Доц. д-р Маргарита Гешева Бояджиева – началник на Клиника по токсикология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов;
  7. доц. д-р Емил Гачев – ръководител на Клиника по клинична фармакология и терапия към Медицински университет – София.

Секретар: Ина Георгиева – гл. експерт в отдел «Лекарствена безопасност», Дирекция «Контрол на лекарствената употреба», ИАЛ.

Заповедта влиза в сила от 21 юли 2014г.

" }-->

Коментари