Публикация

ВАС отмени разпоредби от Наредба 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ВАС отмени правото на здравния министър "ежегодно определя броя на местата за специализанти“


ВАС отмени разпоредби от Наредба 34 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ВАС обявява за нищожни чл. 3 в частта му „и ежегодно определя броя на местата за специализанти“ и чл. 18г, ал. 5 от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването.

"Не могат да бъдат приети доводите на ответната страна в защита на чл. 3 от наредбата, а именно, че правомощието на МЗ да определя местата за специализанти произтича от възложените му функции в чл. 5, ал. 1 и чл. 179, ал. 1 ЗЗ и същото е средство за осъществяване и реализиране на водената от министъра политика по осигуряване на националната здравна система с човешки ресурси, гарантиращо утвърждаването на достатъчен брой места за българските граждани по отделните специалности съобразно потребностите на населението, а не съобразно наличните ресурси и възможности на обучаващите институции и атрактивността на някои медицински специалности."

"Несъстоятелни са доводите на ответната страна, че чрез осъществявания административен контрол от страна на МЗ върху обучаващите институции посредством едностранната му санкция по отношение обема, местата, вида на местата за специализации едновременно се гарантират потребностите на населението от медицински специалисти и се преодоляват моментните интереси на обучаващите институции и лицата, търсещи следдипломно обучение по т.нар. „атрактивни“ специалности. Доколкото следдипломното обучение е право, а не задължение за лицата по чл. 178, ал. 1 ЗЗ, и доколкото обучаващите институции имат правото, а не задължението да избират специалностите, по които ще развиват образователен процес, е нелогично да се приеме, че чрез административното налагане на дадена „неатрактивна“ специалност въпреки „пазарния интерес“ към нея може да се преодолее отказът на търсещите следдипломно обучение да я придобият и отказът на обучаващите институции да я предлагат като образователна програма."

Отменя чл. 20 и чл. 20а от Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването.

"Доколкото с оспорваната разпоредба се въвежда облекчен ред за достъп до обучение за придобиване на специалност в здравеопазването чрез конкурс по документи спрямо общия ред, уреден в чл. 21, ал. 1 от наредбата, а именно писмен конкурсен изпит, както и като се отчете, че достъп до този облекчен ред имат единствено лицата, попадащи в една от посочените по-горе групи, може да се приеме с категоричност, че оспорваната разпоредба въвежда форма на пряка дискриминация по отношение на лицата, които не са в същото лично положение, каквото имат посочените по чл. 20 от наредбата."

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86466

Коментари