Публикация

ПУБЛИКАЦИИ ПРОФ. Р. ДРЕБОВ

ПУБЛИКАЦИИ У НАС , СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ТЕМА - ”ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НОВООБРАЗУВАНИЯТА НА МЕДИАСТИНУМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ” ПУБЛИКАЦИИ У НАС ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА


ПУБЛИКАЦИИ У НАС  , СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ТЕМА - ”ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НОВООБРАЗУВАНИЯТА НА МЕДИАСТИНУМА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ”

 

  31. Абд Ел-Гауад, Р.Дребов, В.Михайлова, Хр. Василев Върху   диагностиката и   хирургичното лечение на тератогенните тумори на медиастинума в   детската възраст. Хирургия т.ХLІІІ, №5, 1990;. стр.39-42

  32. Р.Дребов, А.Апостолов,Х.Василев, В.Михайлова Диагностика и хирургическое лечение пулмобластома в детском  возрасте. Проблемы   педиатрии, т. ХХХІІІ,1990, стр.69-73

33. Хаджикостова Хр., Михайлова В., Сергиева С., Р.Дребов Приложение на 99 Тс MIBI в диагностиката на медиастиналните неврогенни тумори в детската възраст.Радиация и Медицина ІІІ,  /4/ 1996, стр.3-7

  Р. Дребов О.Бранков В.Михайлова, М.Каменова, И.Христозова

34. Н.Матев, Р.Дребов, Ив.Цандев, В.Михайлова, О.Бранков Компютъртомографска диагностика на неврогенните тумори на медиастинума в детската възраст. Рентгенология Радиология ХХХVIII,1999/4/, стр.24-29

35. Р.Дребов, В.Михайлова, М.Каменова Липобластом на медиастинума - случай с обхващане на дясната вена субклавия. Спешна медицина,Vol. 10, /1/, 2002,стр. 17 – 20

36. Р.Дребов, В.Михайлова, О.Бранков, И.Христозова, М.Каменова

Хиперплазия на тимуса /Thymicreboundphenomenon / у дете с остеогенен сарком – случай от практиката. Спешна медицина. Vol. 11р № 1.2003 стр. 13 – 15

ПУБЛИКАЦИИ  У НАС 

  І. ГНОЙНО – ДЕСТРУКТИВНИ ПРОЦЕСИ НА БЕЛИЯ ДРОБ И   ПЛЕВРАТА.

1.А.Димитров, Д.Аладжова, В.Михайлова, Р.Костова, М.Кираджиева, Р.Дребов, О.Бранков, П.Коюндерлиев. Диагноза и хирургическо лечение на острите гръдни заболявания в детската възраст. Научни трудове на РНПИСМП “Пирогов” т.ХХV,1987г. стр.51-56

  2. В.Михайлова, П.Коюндерлиев, А.Апостолов, О.Бранков, Г.Иванов, 

  Р.Дребов Актуальные проблемы острых гнойно-деструктивнных

  плевролегочных заболеваний в детском возрасте. Проблемы педиатрии, т.   ХХХІІІ,1990, стр.57-63

3. М.Тотев, Г.Гарванска, И. Цандев, Р.Дребов Случай на лечебен ефект на бронхографията при чуждо тяло в бронх. Рентгенология Радиология, ХХХVІІІ,1999/2/, стр.48-51

4. Хр. Шивачев, О. Бранков, Р.Дребов, М. Панов, Н. Гаврилова, В. Кисимова, В. Тасева Д.Петров, Цв Минчев Видеоасистирана торакоскопска хирургия( VATS) за лечение на парапневмоничните плеврални усложнения в детската възраст.  Хирургия - под печат!

  ІІ. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

5.  А.Димитров, В.Михайлова, Д.Аладжова, Р.Костова, М.Кираджиева, Хр.Василев, Р.Дребов Нашият опит в диагностиката и лечението на деца с вроден лобарен емфизем. Педиатрия т.ХХV, 1986г,№4рстр.17-23

6. В.Михайлова, Р.Дребов Бронхогенни кисти на медиастинума в детската възраст. Хирургия,1993;46(2):16-7

7.О.Бранков, И.Йотов, В.Михайлова, Р.Дребов, Хр. Шивачев. М.Панов

Абдоминални усложнения след антирефлуксни операции при деца – особености и лечебна стратегия. Спешна медицина.2002, Vol. 10.№4. стр. 8 – 12

8. Тотев М., О.Бранков, Р.Дребов, А.Михайлова, Цв. Деливерски Вродена дупликатура на хранопровода. Рентгенол. и радиол., 37, 1998, №3, стр.55-57

9. О.Бранков, М.Тотев, М.Панов, Д.Антонова, Р.Дребов Вродени аномалии на диафаргмата – клиинко-рентгенологични паралели.Рентгенология Радиология №3, 2004, 177 – 183

  ІІІ. НОВООБРАЗУВАНИЯ

10. О.Бранков, В.Михайлова, Р.Дребов О клинике и диагнозе первичных легочных опухолей в детском возрасте. Проблемы педиатрии, т. ХХХІІ, 1989г

  11. Р. Дребов О.Бранков В.Михайлова, М.Каменова, И.Христозова

  Плевропулмонален бластом в детската възраст - диагностика

и резултати от хирургичното лечение. Хирургия Vol. LVI, /3-4/, 2000, стр. 12-  15

12.И.Христозова, Л.Маринова, Р.Дребов, О.Бранков, П.Переновска

Характеристика на белодробните метастази при деца със солидни злокачествени тумори. Медицински преглед Детски болести ХХХІV,2003,№4,10-17

13.Tz. Boshnakova, V.Michailova, Iv.Terziev, R.Drebov, R.Hristosova

On vascular tumors of the lung and pleura with two case reports in children.

Acta Med Bulg XXXI,2004,1,59-63

14. Р.Дребов,Ю.Стайкова,О.Бранков,Ф.МартиноваСерумни туморни маркери в диагностиката и хирургичното лечение  на туморите на медиастинума в детската възраст. Спешна медицина,N2, 2005, стр. 31-35.

15.Ив. Велковски, Р.Дребов, О.Бранков Ехокардиография при тумори на медиастинума в детската възраст. Рентгенология и радиология, 2006, XLV, №1, 28-34

16. Р.Дребов, М. Тотев, М. Панов, Цв. Деливерски, Ив.  Цандев, Ив. Велковски Хиперплазия на тимуса – клинично протичане и образна диагностика. Рентгенология радиология 2006,XLV, №2, стр. 95-98

  17. Р.Дребов, М.Тотев, О.Бранков, М.Панов, Цв. Деливерски, Ив.Цандев   Хиперплазия на тимуса: диагностично - лечебна тактика. Рентгенология   и радиология -  под печат!

  18. О.Бранков, Р.Дребов, М Панов, Т.Пенушлиев, Цв.Георгиев,   Злокачествени   неврогенни тумори с ретроперитонеална и   медиастинална   локализация в ранната детска възраст. Хирургия под   печат

 

  ІV. ТРАВМИ

19. Р.Дребов, С.Спасков, Г.Трифонов Травматичен хемомедиастинум у дете със съчетана травма. Хирургия т.XLI,1988, №2,стр. 66-67

20. Ив.Мариновски, Р.Дребов По въпроса за травматичната руптура на диафрагмата при съчетана травма в детската възраст. Хирургия, т.XLIII, №3, 1990, стр.46-48

21. Г.Трифонов, Михова М., Михайлова В., Дойнова П., Недялкова Р., Царева М., Р.Дребов. Проучвания върху травматичните увреди на вътрегръдни и вътрекоремни органи в детската възраст. Хирургия. 49/3/: 1996,стр. 18-23.

 

  V. ПРИДОБИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОПРОВОДА

22. А.Димитров, О.Бранков, Р.Дребов Нашият опит по отношение диагностиката и лечението на деца с тежки изгаряния на хранопровода.

Научни трудове на РНИСМП “Пирогов” т.ХХІVр1986г. стр.38-42

  23. Бранков О,Г.Иванов,В.Михайлова,A.Боянов,A.Червеняков, Р.Дребов  Резултати от колоезофагопластиката в детската възраст

    Хирургия ,1993;46(5):11-7.

24. О.Бранков, В.Михайлова, Р.Дребов, А.Червеняков, Г.Иванов

Клинична оценка на методите за пластично заместване на хранопровода в детската възраст.Спешна медицина 1999, стр.40-45

25.Гарванска Г., О.Бранков, Е.Гагов, В.Михайлова, Р.Дребов Рентгенова диагностика на острия медиастинит в детската възраст. Рентгенол. и радиол. 39, 2000, №3, стр. 182-6

  VІ. ЕХИНОКОКОЗА

26. Иванов Г., В.Михайлова, О.Бранков, Р.Дребов Диагностично – лечебни   проблеми при абдоминалната ехинококоза, асоциирана с белодробна, в   детската възраст. Спешна медицина №1,1996 г., стр. 31-33

27. В.Михайлова, О.Бранков, Р.Дребов Хирургично лечение на белодробната и асоциирана   ехинококоза в детската възраст. Хирургия 1999,52 /2/, стр.16 - 20

28. О.Бранков, В.Михайлова, Р.Дребов, Хр.Шивачев, Г.Иванов Оперативна тактика и хирургична техника при ехинококовите кисти на белите дробове в детската възраст. Хирургия, /6/1999, 8-12

29. Р.Дребов, Ж.Димов, О.Бранков Ехинококова киста на субмандибуларната слюнчена жлеза асоциирана с белодробна ехинококоза. Военна медицина2006, №1, стр.57-58

VІІ. БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА

  30. Р.Дребов, О.Бранков, М.Панов, Х.Шивачев, Ив.Йотов,   H.Сърбянова   Хирургични аспекти на първичната белодробна туберкулоза в детската   възраст: клиника и индикации за оперативно лечение. Хирургия – под   печат !

ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА

  І. ВРОДЕНИ АНОМАЛИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

37. V.Micailova, Tz.Boshnakova, R.Drebov Atypical pulmonary sequestration(bronchoarterial pulmonary malinosculation) in a child.

  Respir Med. 1995 Feb;89(2):147-9

ІІ. НОВООБРАЗУВАНИЯ

38 . V.Michailova, R.Drebov, I.Christosova, Tz.Boshnakova Mediastinal teratomas in children. Lung Cancer, reprinted from 2nd International Congress 1996, pp285-288, Monduzzi Editore

СЛЕД ДОЦЕНТУРАТА:

1.  Бранков, О., Х. Шивачев, Р. Дребов, К. Думанов

Клинична проява на остър панкреатит при корозивни интоксикации в  детската възраст – ролята на оксидативния стрес.

  Хирургия, LX, 3, 2007, 5-8

2.  Шивачев, Хр., О. Бранков, Р. Дребов, М. Панов, Н. Гаврилова, В. Кисимова, В. Тасева, Цв. Минчев Съвременно лечение на парапневмоничните плеврални усложнения в детската възраст с видео-асистирана торакоскопска хирургия

  Хирургия, LX, 3, 2007, 14-18

3.  Бранков, О., К. Думанов , С. Стоилов, П. Дойнова, Р. Дребов, И. Христозова

НЕ-ХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ С ПЪРВИЧНА ЧРЕВНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ КАТО ПРИЧИНА ЗА ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ ; Хирургия;2007;4;10-13;

4.  Бранков, О., Р. Дребов, П. Переновска, Хр. Шивачев, Р. Антонова ИНДИКАЦИИ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БРОНХИЕКТАТИЧНАТА БОЛЕСТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ; Български медицински журнал;2007; І ; 3;45-48.

5.  Гаврилова Н , Я. Методиев, Д. Костадинов, Р. Дребов, Хр. Шивачев ЛАРИНГЕАЛНА 

MACKA 3A БPOHXOCKOПИЯ ПРИ МАЛКИ ПАЦИЕНТИ Педиатрия 2011, 1; 47- 48

6. Петрова Г., Р.Дребов, Р.Кабакчиева etal. Случай от клиничната практика. Гасторо-езофагеална  рефлуксне болест с описане на един случай. Наука пулмология. 2011; 4: 77-79

7. Дребов, Р., О. Бранков, Г. Рачева, Хр. Шивачев, И. Христозова Диагностично-терапевтичен подход при хирургично лечение на  белодробниметастази в детската възраст. Български медицински журнал, 1, 2007, 25-30

8.Р. Дребов ИНТРААБДОМИНАЛНА ЕКСТРАЛОБАРНА БЕЛОДРОБНА СЕКВЕСТРАЦИЯ, МИГРИРАЛА ПРЕЗ ВРОДЕНА ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ ТИП BOCHDALEK.СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА И ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА. БМЖ 2010, ІV(4), 73-77

9. Бранков О., Хр. Шивачев, Р.Дребов, Г. Рачева, В.Тасева Хирургично лчение на парапневмоничните плеврални услонения( усложнена пневмония) в детската възраст. Наука Пневмология 2010, V, (3-4); 4-8

10. Р.Дребов, Р. Стойчев, Хр. Пседерски, П.Костов, П.Борисов  Хилоперитонеум след мезентерикокавен шънт при дете с портална хипертония. Представяне на случай от практиката и преглед на литературата. Висцерална хирургия 2011, 7; 98 - 105

12. Дребов, Р.Стойчев, Пл. Митев, М. Аргирова, Е.Гагов СПЕШНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ШИЙНО – МЕДИАСТИАЛЕН ЛИMФОХЕМАНГИОМ ПРИ ДЕТЕ НА ДВА МЕСЕЦА, ИНДИЦИРАНО ОТ ОСТРА ВЪТРЕТУМОРНА ХЕМОРАГИЯ  Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 2011, 3; стр. 10

13. О.Бранков, Ц. Георгиев, Р. Дребов, Г. Рачева, Й. Йошов Клиничен спектър на вродените дупликации на храносмилателния тракт. ІІ Национален конгрес по детска хирургия, 2008; 121

14.Р.Дребов, О. Бранков, И. Христозова, Г. Рачева НОВООБРАЗУВАНИЯ  НА ГРЪДНАТА СТЕНА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ.  ІІ Национален конгрес по детска хирургия, 2008; 84

15. Хр. Шивачев, О. Бранков, Р. Дребов, Н. Гаврилова,М. Панов, В. Кисимова, Г.Рачева  Видео-асистираната торакоскопска хирургия(ВАТХ) – съвременен метод за лечение на парапневмоничните емпиеми в детската възраст Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 2009, 1; стр. 10; 139

17.  О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,

Осма част. Вродени аномалии на белите дробове. 2011; 90-99

18. О. Б

25.  О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,

Осма част. Птичи гърди. 2011; 77-78

26.  О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,

Осма част. Други вродени малформации . 2011; 78-80

27.  О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,

Осма част. Тумори на гръдната стена . 2011; 80-81

28. Д- Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13. Медиастинит.146-150

29. Д- Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13. Склерозираща фиброза на медиастинума. 150-152

30. Д- Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13. Медиастинален кръвоизлив. 152-153

31 . Д- Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13. Спонтанен пневмомедиастинум. 153-154

32. Д- Петров, Р. Дребов, А.Учиков Гръдна хирургия VІІ, Гл. 13Първични тумори и кисти на медиастинума. 154-172

34. Gavrilova N., Y. Metodiev, R. Drebov malignant hyperthermia – like syndrome in a child with multiple exostoses ...or not? SJAIT Serban anest & int thrapy, 2011, Vol. 33;292-3

35. Дребов Р. В.Михайлова, М.Каменова Липобластом на медиастинума – случай на обхващане на дясната вена субклавия.

Спешна медицина 2002, 1; 17-19

36. Петрова Г., Р. Дребов, Р. Кабакчиева, Д. Митева, П. Переновска, О. Бранков Белодробна гангрена – случай от клиничната практика. Торакална медицина, 2011, ІІІ, стр. 57 - 63

ранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Рачева Детска хирургия ХІІІ,

Осма част. Усложнена пнвмония. „Проф. Марин Дринов” Аномалии на гръдните жлези. 2011;

20.  О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Рачева Детска хирургия ХІІІ,

Осма част. Пневмоторакс на новороденото. „Проф. Марин Дринов” Аномалии на гръдните жлези. 2011; 99-104

21.  О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Рачева Детска хирургия ХІІІ,

Осма част. Спонтанен пневмоторакс. „Проф. Марин Дринов” Тумори на белите дробове. 2011;104-107

22.  О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,

шеста част. Аномалии на гръдните жлези. 2011; 74

23.  О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,

Осма част. Придобити заболявания на гръдните жлези. 2011; 74-75

24.  О. Бранков, Р. Дребов, Хр. Шивачев, Г. Рачева Детска хирургия ХІІІ,

Осма част. Обущарски гърди. 2011; 76-77

Коментари