Публикация

ПРЕЗАВЕРКА НА РЕЦЕПТУРНИТЕ КНИЖКИ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

НЗОК Е СЪЗДАЛА НАВРЕМЕ НЕОБХОДИМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕЗАВЕРКА НА РЕЦЕПТУРНИТЕ КНИЖКИ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Във връзка с наближаването на крайния срок – 31 август 2014 г., за презаверка на рецептурните книжки на хронично болни пациенти с новите четиризначни кодове по международната класификация на болестите (МКБ), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прави следното уточнение:

Прекодирането на лекарствата от тризначни в четиризначни МКБ-кодове бе необходимо след въвеждане на Международната класификация на болестите от 1 декември миналата година (на основание Наредба №42 от 08.12.2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето –десета ревизия, изм. и доп., в сила от 01.01.2013 г. и извършено прекодиране в Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък в сила от 01.12.2013 г).

За целта на 25 ноември 2013 г. НЗОК утвърди „Указание за преминаване от тризначни в четиризначни МКБ-кодове при предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК в извънболничната помощ“. Указанието бе съгласувано с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и бе публикувано, както на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg), линк „За общопрактикуващи лекари“, така и на интернет страницата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. В указанието ясно и недвусмислено е записано: „Постъпващите след 31.12.2013 г. протоколи и придружаващи документи за издаване на протокол в РЗОК трябва да бъдат само с четиризначни МКБ-кодове“.

Съгласно Указанието от 1 декември 2013 г. общопрактикуващите лекари би следвало да извършват прекодиране на рецептурните книжки на своите хронично болни пациенти, а те, от своя страна, да ги презаверяват в съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или нейните изнесени офиси по общини.

На 1 юли 2014 г. 28–те РЗОК в страната са разпространили брошура, предоставена от Български фармацевтичен съюз, съдържаща подробни указания за пациента относно презаверката на рецептурните книжки. В брошурата се напомня и крайният срок на презаверка.

На 23 юли 2014 г. НЗОК, чрез РЗОК, отново е напомнила на всички договорни партньори – общопрактикуващи лекари, специалисти и аптеки, своевременно да информират пациентите за необходимата презаверка на рецептурните книжки. В тази връзка НЗОК е изискала от РЗОК, в срок до 1 септември 2014 г. всеки петък от седмицата да предоставят информация за броя на презаверените през изтеклата седмица рецептурни книжки. Информацията е публикувана на сайта на НЗОК в секция „Новини“.

В националния регистър на рецептурните книжки на страната са регистрирани 2 300 904 рецептурни книжки. Към 7 август 2014 г. от тях вече са презаверени с новите четиризначни кодове 1 312 616 рецептурни книжки на хронично болни пациенти, което е 57%. Само за периода 4 август-7 август броят на презаверените рецептурни книжки е 42 013 общо за страната.

Следва да се отбележи, че не всички заболявания подлежат на презаверка съгласно Наредба 38, вкючваща заболяванията, чието домашно лечение се заплаща от НЗОК като например: психиатричните заболявания, инсулинозависимия диабет и др. Същите са с четиризначни МКБ кодове преди извършеното изменение и допълнение на наредбата.

14 заболявания са с тризначни кодове по МКБ, като за тях също не е необходима презаверка на рецептурната книжка. Това са: скарлатина (A38); злокачествено новообразувание на простата (С61); злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (С64); вроден дефицит на фактор VIII (D66); вроден дефицит на фактор IX (D67); болест на Паркинсон (G20). В списъка са още множествена склероза (G35); есенциална първична хипертония (I10); предсърдно мъждене и трептене (I48); бронхит, неуточнен като остър или хроничен (J40); хроничен бронхит, неуточнен (J42); езофагит (K20); остър тубулоинтерстициален нефрит (N10) и хиперплазия на простатата (N40).

Презаверка на рецептурната книжка с четиризначен МКБ-код се изисква и в случаите при издаване на нов протокол за скъпоструващи лекарства или при вписване на нова диагноза в рецептурната книжка.

Отпускане на лекарствени продукти по протокол ще може да се извършва на рецептурни бланки, съдържащи тризначни кодове до 30 септември 2014 г.

Независимо, че от 1 септември предписването и отпускането на лекарствени продукти ще се извършва само по презаверени в РЗОК рецептурни книжки, няма да има пациенти, които ще бъдат затруднени при получаването на лекарствата си. За целта те трябва до датата на получаване на медикаментите си да презаверят рецептурната си книжка. Например: ако предписването и отпускането на лекарствени продукти следва да е на 20 септември, рецептурната книжка следва да бъде презаверена в РЗОК до тази дата.

Коментари