Публикация

Позиция на УМБАЛСМ Пирогов относно съобщение на КЗК

Позиция на УМБАЛСМ Пирогов във връзка със съобщение на КЗК


Във връзка със съобщение на КЗК, в което се съобщава, че същата отменя решение за откриване на обществена поръчка за доставка на храна, ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” заявява следното:
Считаме, че не е редно КЗК да съобщава за постановен свой акт, който не е влязал в законна сила. Същият подлежи на съдебен контрол пред Върховния Административен Съд.
Посочените твърдения от КЗК са несъстоятелни, изопачени и тенденциозни и целят да дискредитират най-голямата спешна болница в България. Конкретните доводи, оборващи твърдението на КЗК, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ще изложи най-подробно в жалба до Върховния административен Съд на РБългария. Част от доводите ни са следните:
На 11.07.2014г. е постъпило искане за разяснение от потенциален участник.
Същевременно на 21.07.2014г. е депозирана жалба пред КЗК срещу Решение за откриване на процедура по ЗОП за доставка на храна за нуждите на пациентите на Пирогов и е направено искане за спиране на процедурата.
Съгласно Закона за обществените поръчки, КЗК следва да се произнесе по искането за спиране в 7-дневен срок от постъпването на жалбата, а не по-късно.
Произнасяне по искането за спиране е направено едва на 03.09.2014г., като на същата дата се е провело и откритото заседание на Комисията по жалбата.
Двата акта на Комисията са с поредни номера /1084 – Определението и 1085 – Решението/. Това буди недоумение кога КЗК разглежда искането за спиране в закрито заседание, кога разглежда в открито заседание жалбата срещу решението и кога се обявяват и технически изписват двата акта, съдържащи общо 40 страници. Очевидно и Определението и Решението са били съставени още преди разглеждането на жалбата.
Не без значение е и едно странно съвпадение на датите. В края на месец декемри 2013г. ИАМО (Изпълнителна Агенция Медицински Одит) извършва проверка в Пирогов.
На 07.07.2014г. – един ден преди да изтече срока за налагане на наказания са издадени няколко наказателни постановления.
На 11.07.2014 е постъпило искане за разяснение от участник.
На 21.07.2014г е депозирана жалба срещу Решението за откриване на процедура за доставка на храна.
На 27.07.2014г. Министъра на здравеопазването издава решение за смяна на изпълнителния директор на Пирогов, което е обявено за скандално и е отмемено от Министър Ненков.
Буди недоумение странното съвпадение на дати и действия, особено отчитайки обстоятелството, че КЗК е излязло с прессъобщение относно свой акт, който не е влязъл в сила, респективно не е потвърдена неговата законосъобразност от Върховния административен съд. В изявлението на Комисията тенденциозно и изопачено отново са тълкувани факти и обстоятелства, както следва: КЗК използва термина – „опорочена формула” без тя въобще да е приложена, респективно от нея да са настъпили негативни последици за жалбоподателя или друго заинтересовано лице. Говори се за неоснователно заплащане на „административна такса за разглеждане на офертата”, а в действителност таксата е за обработка на документи, което не е забранено от действащото законодателство и е съотносимо спрямо вътрешните нормативни актове за събиране на такси от болницата, без това по никакъв начин да нарушава Закона за обществените поръчки.
С оглед на гореизложеното считаме, че с действията си КЗК целенасочено поставя под риск защитеното от Конституцията на Р.България право на всеки гражданин, да получи нужните грижи, които включват и храненето пациентите.
Ръководството на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, поема ангажимента да сезира компетентните органи в Р.България за тенденциозните действия, предприети от страна на КЗК и да защити по всички законови начини пациентите на лечебното заведение.
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” продължава да спазва нормативните разпоредби, свързани с храненето на пациентите на спешната болница. Случващото се няма да се отрази по никакъв начин на грижата за здравето на гражданите на Р. България.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика пациенти Пирогов решение жалба КЗК доставки на храна

Коментари