Позиция на УМБАЛСМ Пирогов относно съобщение на КЗК
УМБАЛСМ Пирогов
УМБАЛСМ Пирогов
Лечебно заведение
Позиция на УМБАЛСМ Пирогов относно съобщение на КЗК

Позиция на УМБАЛСМ Пирогов относно съобщение на КЗК

Позиция на УМБАЛСМ Пирогов във връзка със съобщение на КЗК

Във връзка със съобщение на КЗК, в което се съобщава, че същата отменя решение за откриване на обществена поръчка за доставка на храна, ръководството на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” заявява следното:
Считаме, че не е редно КЗК да съобщава за постановен свой акт, който не е влязал в законна сила. Същият подлежи на съдебен контрол пред Върховния Административен Съд.
Посочените твърдения от КЗК са несъстоятелни, изопачени и тенденциозни и целят да дискредитират най-голямата спешна болница в България. Конкретните доводи, оборващи твърдението на КЗК, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ще изложи най-подробно в жалба до Върховния административен Съд на РБългария. Част от доводите ни са следните:
На 11.07.2014г. е постъпило искане за разяснение от потенциален участник.
Същевременно на 21.07.2014г. е депозирана жалба пред КЗК срещу Решение за откриване на процедура по ЗОП за доставка на храна за нуждите на пациентите на Пирогов и е направено искане за спиране на процедурата.
Съгласно Закона за обществените поръчки, КЗК следва да се произнесе по искането за спиране в 7-дневен срок от постъпването на жалбата, а не по-късно.
Произнасяне по искането за спиране е направено едва на 03.09.2014г., като на същата дата се е провело и откритото заседание на Комисията по жалбата.
Двата акта на Комисията са с поредни номера /1084 – Определението и 1085 – Решението/. Това буди недоумение кога КЗК разглежда искането за спиране в закрито заседание, кога разглежда в открито заседание жалбата срещу решението и кога се обявяват и технически изписват двата акта, съдържащи общо 40 страници. Очевидно и Определението и Решението са били съставени още преди разглеждането на жалбата.
Не без значение е и едно странно съвпадение на датите. В края на месец декемри 2013г. ИАМО (Изпълнителна Агенция Медицински Одит) извършва проверка в Пирогов.
На 07.07.2014г. – един ден преди да изтече срока за налагане на наказания са издадени няколко наказателни постановления.
На 11.07.2014 е постъпило искане за разяснение от участник.
На 21.07.2014г е депозирана жалба срещу Решението за откриване на процедура за доставка на храна.
На 27.07.2014г. Министъра на здравеопазването издава решение за смяна на изпълнителния директор на Пирогов, което е обявено за скандално и е отмемено от Министър Ненков.
Буди недоумение странното съвпадение на дати и действия, особено отчитайки обстоятелството, че КЗК е излязло с прессъобщение относно свой акт, който не е влязъл в сила, респективно не е потвърдена неговата законосъобразност от Върховния административен съд. В изявлението на Комисията тенденциозно и изопачено отново са тълкувани факти и обстоятелства, както следва: КЗК използва термина – „опорочена формула” без тя въобще да е приложена, респективно от нея да са настъпили негативни последици за жалбоподателя или друго заинтересовано лице. Говори се за неоснователно заплащане на „административна такса за разглеждане на офертата”, а в действителност таксата е за обработка на документи, което не е забранено от действащото законодателство и е съотносимо спрямо вътрешните нормативни актове за събиране на такси от болницата, без това по никакъв начин да нарушава Закона за обществените поръчки.
С оглед на гореизложеното считаме, че с действията си КЗК целенасочено поставя под риск защитеното от Конституцията на Р.България право на всеки гражданин, да получи нужните грижи, които включват и храненето пациентите.
Ръководството на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, поема ангажимента да сезира компетентните органи в Р.България за тенденциозните действия, предприети от страна на КЗК и да защити по всички законови начини пациентите на лечебното заведение.
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” продължава да спазва нормативните разпоредби, свързани с храненето на пациентите на спешната болница. Случващото се няма да се отрази по никакъв начин на грижата за здравето на гражданите на Р. България.

Мнения