Публикация

Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране

Неоадювантната химиотерапия (НАХТ) е един от основните методи на лекарствено лечение на локално авансиралите злокачествени тумори.


ОБЗОР:

Неоадювантната химиотерапия (НАХТ) е един от основните методи на лекарствено лечение на локално авансиралите злокачествени тумори. В настоящия обзор са разгледани основните принципи и доказателства за мястото на НАХТ при карцином на гърда (КГ) въз основа на патологичното субтипизиране. Анализът на резултатите от два мета-анализа и едно клинично проучване показват ролята на постигането на пълна патологична ремисия и обема на резидуалния тумор след НАХТ по отношение прогнозата и преживяемостта на пациените. Данните показват статистически значима зависимост на получените лечебни резултати след НАХТ по отношение на туморния подтип на болестта. Следователно НАХТ осигурява ценна информация, която дава допълнителни възможности за постигане на адекватно терапевтично поведение при пациенти с КГ.

Подробна информация може да намерите на прикачения файл:

Прикачени файлове

Неоадювантна системна терапия, базирана върху патологично субтипизиране

Коментари