Публикация

НЗОК ИЗПЛАЩА РАЗЛИКАТА В ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ ЗА М. ЮЛИ 2014 Г.

НЗОК ИЗПЛАЩА РАЗЛИКАТА В ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ ЗА М. ЮЛИ 2014 Г.


На 30 септември 2014 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е получила средствата за м. юли т.г., необходими за изплащане на изпълнителите в извънболничната медицинска и дентална помощ на разликата в потребителската такса за пенсионерите. Средствата, в размер на 1 592 096 лв., са трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ) по ред, определен в Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г., и се разпределят в зависимост от заявките на районните здравноосигурителни каси (РЗОК).

РЗОК ще подготвят и изпратят платежни нареждания към изпълнителите на извънболнична помощ чрез търговските банки към системата за бюджетно разплащане СЕБРА.

На 21 август т.г. управителят на НЗОК – д-р Румяна Тодорова, и министърът на здравеопазването – д-р Мирослав Ненков, утвърдиха Правила за определяне и предоставяне на трансферите по §.2, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБНЗОК за 2014 г.

На 26 август т.г. НЗОК е изпратила писмо до МЗ за необходимостта да бъдат преведени средствата за м. юли, като с писмо на 11 септември т.г. е напомнила, че все още трансферът не е осъществен. На същата дата управителят на НЗОК е поискала да бъдат осигурени и средствата за изплащане на разликата в потребителската такса в извънболничната медицинска помощ за пенсионерите и за м. август 2014 г.

Потребителската такса, дължима при лечение в болнични заведения, остана 5,80 лв. и е задължителна както за пенсионери по възраст и осигурителен стаж, така и за останалите здравноосигурени, ако не са освободени от заплащането й.

Коментари