Публикация

ОТЧЕТ НА УС НА ДРУЖЕСТВОТО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДКБ е пълноправен член и представлява България в Европейското кардиологично дружество и в Световната сърдечна федерация


ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО НА КАРДИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЗА ПЕРИОДА 7.10.2012 г. - 3.10.2014 г.

Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) е учредено през 1952 година, през 1997 г. е регистрирано в гр. София като сдружение с нестопанска цел.

ДКБ е пълноправен член и представлява България в Европейското кардиологично дружество и в Световната сърдечна федерация – двете най-значими международни организации в областта на кардиологията.

ДКБ популяризира най-новите постижения в областта на кардиологията, съдейства за издигане на професионалното равнище на кардиолозите в България и подпомага международните контакти на своите членове.

ДКБ има регистрация като Continuous Medical Education Provider (CMEP) и извършва акредитации на научни изяви в Еuropean Board of Accreditaion in Cardiology (ЕВАС).

Основната дейност на ДКБ е насочена към организиране на участието в международни и национални научни прояви - конгреси, курсове, семинари и симпозиуми, свързани с развитието на кардиологията.

През периода на мандата на Управителния съвет на ДКБ (октомври 2012 – октомври 2014) бе извършено следното, по направления:

„Научни изяви”

Проведени през 2012 год.

-Симпозиум за българо-френски научен обмен 17.11.2012 г., съвместно с Френското кардиологично дружество

Проведени през 2013 год.

-Симпозиум 18-19.01.2013 г. „Български бифуркационен курс”;

-Симпозиум 23.02.2013 г „Артериална хипертония“;

-Симпозиум 21-24.03.2013г. "Зимно училище по кардиология";

-Симпозиум 27.04.2013 г. „Спортно сърце и внезапна смърт”;

-Симпозиум 11-12.05.2013 г. „Новости в антиагрегантната и антикоагулантна терапия”;

-Симпозиум 27-29.09.2013 г. „Остър коронарен синдром“;

-Симпозиум 12-13.10.2013 г. „Варна Ехо“;

Проведени през 2014 год.

-Симпозиум 17-18.01.2014 г. „Български бифуркационен курс”;

-Симпозиум 21-23.02.2014 г „Балкански ендоваскуларен курс“;

-Симпозиум 20-23.03.2014г. "Зимно училище по кардиология";

-Симпозиум 11-12.04.2014 г. „Електронни устройства и сърдечна недостатъчност”;

-Симпозиум 16-18.05.2014 г. „Превенция на сърдечно-съдовите заболявания”;

-Обучение по ЕКГ за общопрактикуващи лекари - по график;

-XIV национален конгрес по кардиология 2-5.10.2014 г.

Показателен е фактът, че над 2/3 от анкетираните участници в изявите през 2013 г. и 2014 г. определят равнището на научните презентации и на организацията като отлични.

През м.март 2013 г. е въведен в експлоатация новия Сървър за дистанционно обучение на ДКБ. В неговата база данни ще се поддържат презентациите от всички научни изяви на дружеството. За периода 1.4.2013 г. - 1.8.2014 г. сървърът има 47 245 посещения, като броят на ползвателите расте всеки месец.

Подпомагане на български кардиолози за участие

в научни изяви извън България

За отчетния период дружеството е подпомогнало свои членове за участия в чужбина със следните суми: 15 574 лв. през 2013 г. и 16 704 лв. през 2014 г. Пълният списък с подробни данни е достъпен на заглавната страница на сайта на ДКБ.

„Професионални въпроси и обществена активност”

- Продължава дейността на създадената през 2012 г. мрежа от пет кабинета за превантивна кардиология, от 2013 г. функционира и регистър;

- Изпълнени са успешно два договора с Европейското кардиологично дружество за създаване и поддържане на регистри;

- Проведени са две съвместни заседания с представители на Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз;

- Направено е предложение специализацията на кардиология да бъде увеличена на 5 години, като се включи модул „вътрешни болести”;

- Изготвено е официално становище на ДКБ за тютюнопушенето, което подкрепи категорично наложените законови ограничения;

- Пълноценна подготовка и организация на честването на Световния Ден на Сърцето през 2013 и 2014 г;

- Участие в инициативата STENT FOR LIFE;

- Превод на 9 броя европейски гайдлайни, които се предоставят безплатно на делегатите на XIVнационален кардиологичен конгрес и са поставени за ползване в Сървъра за дистанционно обучение на ДКБ;

- Приети са предложения до НЗОК за актуализация на Националния рамков договор;

- Прието е становище на ДКБ относно необходимостта от поставяне на дефибрилатори на обществени места;

- Подкрепа на Националната пациентска организация за инициативата "Университет за пациенти" - мрежа от кабинети и център за телефонни консултации на болни, преживяли остър коронарен синдром.

„Организационно, счетоводно и информационно обслужване”

- Установени са нови стандарти на деловодното и информационното обслужване на дейността на ДКБ, пълноценен архив и контакти с контрагентите;

- Въведено е ново модерно счетоводно обслужване и банкиране, постигнато бе трайно годишно равнище на финансовите активи на дружеството в размер на 400 хил.лева;

- Прилагат се ефективни мерки за събиране и отчет на членския внос и уточняване на реалния брой на членовете. Броят на членовете на дружеството неотклонно нараства - от 463 (края на 2011 г.) на 668 (август 2014 г.);

- Постигната бе пълна прозрачност на процеса на приемане на всички решения в УС, както и пълна яснота за разходите и приходите на дружеството чрез качването в сайта на ДКБ на всички годишни финансови отчети от 2010 г. до 2013 г. включително.

" }-->

Коментари