Публикация

Програма на Национална конференция по нефрология - 9-12 октомври 2014 г.

Конференцията ще се проведе в Хисаря


ПРОГРАМА НА „НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕФРОЛОГИЯ”

ХИСАРЯ 09-12.10.2014 год.

09.10.2014

ОТ 14.00 ЧАСА - РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ В ХОТЕЛ „ХИСАР”
17.30 ЧАСА – ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
18.00 – 19.00 - ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „ АМДЖЕН”
20.00 – ВЕЧЕРЯ

10.10.2014

8.00 – 9.30 СЕСИЯ ПО КЛИНИЧНА НЕФРОЛОГИЯ 1

Модератори: Проф. Б. Делийска, Проф. Д. Йонова, Проф.В. Тодоров, Доц. Е. Кумчев
Доклади: Продължителност 10 мин. и въпроси до определеното време
1. М. Любомирова, Р. Кръстева, Б. Богов. РЕДУКЦИЯ НА ЛОКАЛНОТО КРЪВОСНАБДЯВАНЕ НА ЛЕВИЯ БЪБРЕК СЛЕД ПУНКЦИОННА БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ.
2. М. Ортова, Е. Паскалев, Б. Златков и съавт. КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АДЕНУРИК ПРИ ХИПЕРУРИКЕМИЯ
3. Т. Цочева, Р. Джераси, Р. Кръстева и съавт. Диагносична стойност на Контраст Усилената ехография (КУЕ) за ранната диагностика на бъбречните тумори
4. В. Василев, Л. Руменина, В. Шурлиев и съавт. АВТОАНТИТЕЛА КЪМ РАННИТЕ КОМПОНЕНТИ НА КЛАСИЧЕСКАТА КАСКАДА НА КОМПЛЕМЕНТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЛУПУСНА НЕФРОПАТИЯ
5. Я. Коларска, В.Василев, В.Шурлиев и съавт. КОРТИКОСТЕРОИДНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛНИ С ИМУННИ И АВТОИМУННИ НЕФРОПАТИИ И С КРЕАТИНИНОВ КЛИРЪНС ПОД 29 мл/мин/1.72 м2
6. А. Кундурджиев, Б. Богов, Р. Ганчева,Т. Кундурджиев. Калциево-фосфорна обмяна и засягане на таргетните органи при болни с хронична бъбречна недостатъчност.
7. Е. Тилкиян, В. Минкова, Е. Кумчев и съавт. ГЛОМЕРУЛОПАТИИ В НАПРЕДНАЛА И СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ – КЛИНИКО-ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
8. М. Николова, Р. Джераси, М. Стоянова и съавт. Ретроперитонеална фиброза – проследяване на 23 пациенти
9.30 – 10.10 ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „БЕРЛИН ХЕМИ”
10.11 – 10. 31 ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „ВИФОР”
10. 32 – 10. 47 ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „ФРЕЗЕНИУС КАБИ”
10.48 – 11.10 КАФЕ ПАУЗА

11.10 – 12.40 СЕСИЯ ПО ДИАЛИЗА

Модератори: Доц. К. Ненов, Доц. Ст. Кривошиев, Доц. Н. Ненчев
Доклади: Продължителност 10 мин. и въпроси до определеното време
1. Е. Козарова. ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕМИЯ ПРИ БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗА С ДАРБЕПОЕТИН
2. Д. Йонова, Е. Възелов, И. Трендафилов и съавт. ИЗМЕРВАНЕ КАЛЦИЕВОТО НАТРУПВАНЕ В 5 ГЛАВНИ КОРОНАРНИ АРТЕРИИ ПРИ БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗА СЪС СПИРАЛЕН КТ
3. Н. Ненчев, Ас. Каменов, Д. Трифонова. Хемодиафилтрацията подобрява контрола над хиперфосфатемията, нивата на β-2 микроглобулин и миоглобин при пациенти на хрониохемодиализно лечение.
4. Р. Койчева, В. Чолаков, Р. Илиев, В. Цонева. ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ КАТО МАРКЕР ЗА ХРОНИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ
5. Д. Йонова, Е. Възелов, И. Трендафилов, И. Георгиева, В. Папазов, М. Лубих и К. Цачев. СЕРУМНИ НИВА НА СЕЛЕНИЙ ПРИ БОЛНИ С ХБЗ НА ХЕМОДИАЛИЗА И ПОСТОЯННА АМБУЛАТОРНА ПЕРИТОНЕАЛНА ДИАЛИЗА
6. Р. Койчева, В. Чолаков, Р. Илиев, В. Цонева. ВРЪЗКА МЕЖДУ НИВАТА НА СЪРДЕЧНИТЕ БИОМАРКЕРИ И ЛЕВОКАМЕРНАТА ХИПЕРТРОФИЯ ПРИ АСИМПТОМНИ ПАЦИЕНТИ НА ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ
7. Н. Ненчев, Ас. Каменов, К. Ненов, Ст. Кривошиев, Л. Камбова, А. Ангелова, Н. Тодоров, Р. Рангелов. Клиничен опит от приложението на основен концентрат за бикарбонатна хемодиализа, съдържащ натриев тиосулфат
8. Д. Йонова, Е. Възелов, В. Папазов и съавт. положителен ефект при приложение нA нов диализатен разтвор, съдържащ натриев тиосулфат (НТС)

12.45 -13.45 – ОБЯД и ПОСТЕРНА СЕСИЯ (участници и доклади в отделно описание)

13.46 – 15.15 СЕСИЯ ПО БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ и ПЕДИАТРИЧНА НЕФРОЛОГИЯ

Модератори: Проф. Е. Паскалев, Доц. Р. Зорчева, Доц. А. Буева
Доклади: Продължителност 10 мин. и въпроси до определеното време
1. Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев, Б. Маркова, Ю. Мартева-Проевска, А. Колевски АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА АСИМПТОМНАТА БАКТЕРИУРИЯ ПРИ БЪБРЕЧНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ РЕЦИПИЕНТИ
2. Ж. Филипов, Б. Златков, Е. Паскалев. ЛЕЧЕНИЕ С CINACALCET ПРИ ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ С ГОРНОГРАНИЧЕН И НАДНОРМЕН СЕРУМЕН КАЛЦИЙ
3. В. Пенчева, О. Георгиев, Д. Генов, Е. Паскалев. БЕЛОДРОБНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ
4. Ж. Филипов, Б. Златков, Е. Паскалев, Д. Свинаров. ПО-ВИСОКИ НИВА НА 25-ХИДРОКСИВИТАМИН Д СЕ АСОЦИИРАТ С ПО-НИСКА ПРОТЕИНУРИЯ ПРИ ТАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ
5. Ем. Костадинова, Л.Митева, Сп.Станилова. СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НЯКОИ ГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ В РАЗВИТИЕТО НА ВРОДЕНИТЕ АНОМАЛИИ НА БЪБРЕЦИТЕ И УРИНАРНИЯ ТРАКТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ.
6. П. Митева, Д. Русинов, Т. Цанова. НАБЛЮДЕНИЕ НА БЪБРЕЧНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ (2005 – 2013)
7. В. Боцова, П. Йорданова- Лалева, Ч. Петрова и съавт. ВЛИЯНИЕ НА ГЛЮКОКОРТИКОИДНАТА ТЕРАПИЯ ВЪРХУ НИВОТО НА ВИТАМИН Д ПРИ ДЕЦА С ИДИОПАТИЧЕН НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ
8. 14.55 – 15.15 - ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „АСТЕЛАС”

15.16 – 16.44 СЕСИЯ ПО КЛИНИЧНА НЕФРОЛОГИЯ 2
Модератори: Проф. Р. Робева, Проф. Д. Монова, Проф. В. Икономов, Доц. В. Мушеков
Доклади: Продължителност 10 мин. и въпроси до определеното време
1. А. Кундурджиев, Р. Ганчева, З. Коларов, Т. Кундурджиев. Сонографска оценка на съдовото засягане на бъбреците и каротидите при болни с подагра.
2. В. Манолов, Б. Атанасова , В. Василев и съавт. Хепсидин – диагностични възможности при анемия на болни с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ)
3. М. Ортова, Е. Паскалев, Б. Златков и съавт. ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ С ТАКРОЛИМУС ПРИ РЕЗИСТЕНТЕН НЕФРОТИЧЕН СИНДРОМ.
4. М. Николова, Р. Кръстева, А. Илиев и съавт. Нефрокалциноза в нефрологиЧната практика – представяне на 14 случая
5. М. Ортова, Е. Паскалев, Б. Златков и съавт. АНТИХИПЕРЛИПЕМИЧЕН ЕФЕКТ НА ЛИПОМЕЗИН – КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
6. М. Николова, Б. Киперова, М. Христова и съавт. Хронични гломерулонефрити при хроничен вирусен хепатит – хистологичНи и имунологични особености.
7. В. Василев, И. Калудина, В. Шурлиев и сътр. АСОЦИАЦИЯ НА ХОЧКИНОВ ЛИМФОМ И ЛЕД?
8. М. Любомирова, Р Кръстева, Б Богов и съавт. Усложнения след пункционна бъбречна биопсия на нативен и трансплантиран бъбрек-обобщен опит на два клинични центъра.


16.45 – 17.14КАФЕ ПАУЗА
17.15 – 17.45- ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „РОШ”
17.46 – 18.01 – ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „САНОФИ”
18.02 – 18.22 - ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „АБВИ”
СЛЕД 20.00 ЧАСА -ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ


11.10.2014

Модератори: Доц. Р Кръстева, Доц. Р. Джераси, Доц. Б. Киперова
8.30 - 9.10 - ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „БАКСТЕР”
9.11 – 9.35 Презентация на проф. D. Rostaing, Франция. Biphosphonates after renal transplantation.
9.36 – 10.36 - ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА „АБВИ”

10.37 – 11.00 – КАФЕ ПАУЗА

National conference of the Bulgarian Society of Nephrology 2014
Program of the CME course on 11.10.2015


11.00 – 13.15 СМЕ course ERA-EDTA (part I)
Chairmen: Emil Paskalev, Goce Spasovski
11.00 – 11.15Opening of the course - Prof. Goce Spasovski, Prof. Emil Paskalev
11.15 – 11.45David Wheeler, UK.“New strategies in arterial hypertension treatment”
11.45 – 12.15Evgueniy Vazelov, Bulgaria. “Oxidative stress in CKD”
12.15 – 12.45 Goce Spasovski, FYR of Macedonia. “The ERBP recommendations on the evaluation of a living donor”.
12.45 – 13.15Assya Paskaleva, Yordanka Krasteva, Adelina Ilieva, Jordan Yankov Bulgaria "Expanding Living Organ Donation in Bulgaria and EU: Challenges and Opportunities ".

13.15 – 14.15Lunch break

14.15 – 16.15 СМЕ course ERA-EDTA (part II)
Chairmen: David Wheeler, Evgueniy Vazelov
14.15 – 14.45 Giuseppe Remuzzi,Italy. “CKD and the Diabetes mellitus burden”.
14.45 – 15.15 Emil Paskalev, Jean Filipov, Bulgaria. “Vitamin D status in renal transplant patients”
15.15 – 15.45 Emilio Sanchez Alvarez, Spain "Role of the peritoneal dialysis in the management of the cardio renal syndrome”
15.45 – 16.15 Boris Bogov, Bulgaria: “Contrast media application in CKD patients”

16.15 – 16.45Coffee break

16.45 – 18.30 СМЕ courseERA-EDTA (part III)
Chairmen: Emilio Sanchez Alvarez, Boris Bogov
16.45 – 17.15 Carmine Zoccali, Italy. “CKD as a systemic disease”.
17.15 – 17.45 Francesco Locatelli, Italy. “Renal anaemia correction – is the target hemoglobin level subjected to changes?”
17.45 – 18.15 “Meet the expert” session – all participants in the lecturing program.
18.15 – 18.30 Concluding remarks and closing of the CME courseProf. Francesco Locatelli, Prof. Evgueniy Vazelov

СЛЕД 20.30Гала вечеря
12.10.2014


9.00 – 10.00БНД СЪБРАНИЕ И ДИСКУСИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
10. 00 - ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ДО 12.00 – ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТАИТЕ В ХОТЕЛА


ПРИЕТИ ДОКЛАДИ ПОД ФОРМАТА НА ПОСТЕРИ

ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ
(10.10 от 8.00 до 14.00 часа)
Модератори: А. Стоянов, Е. Тилкиян, А. Осиченко
Б. Златков, Ж. Филипов, Е. Паскалев и съавт. АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИНФЕКЦИИТЕ НА ПИКОЧНИТЕ ПЪТИЩА И ХБЗ ПРИ БЪБРЕЧНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ РЕЦИПИЕНТИ .
Ем. Костадинова, П. Елкина, Кр. Нанчева и съавт. BARTTER SYNDROME В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ С ПРИНОС НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.
А.Рапонджиева, С.Илиева, Цв.Първанова и съавт. ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА РАБДОМИОЛИЗА СЛЕД СПИНИНГ ТРЕНИРОВКА.
В. Василев, Д. Цонева. Остро бъбречно увреждане при критично болни пациенти: оценка на разпространението и изхода с критериите AKIN.
Д.Карадимов, Б. Бочев, В. Василев, Б. Делийска. ОБУ ОТ КРЪШ СИНДРОМ ПРИ БИТОВА ТРАВМА.

Д.Русинов, О.Белчева, П.Митева и съавт. БЪБРЕЧНА ПАТОЛОГИЯ ПРИ МУТАЦИИ В WT1 ГЕНА.

Г. Маркова, А. Илиев, М. Николова-Влахова и съавт. ОГНИЩНОСЕГМЕНТНА ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗА, АСОЦИИРАНА С ОТЛАГАНЕ И ПРЕЦИПИТАЦИЯ НА МОНОКЛОНАЛНИ ЛЕКИ ВЕРИГИ В БЪБРЕЧНИТЕ СТРУКТУРИ.

А.Костадинова, В.Минкова, М.Йорданов и съавт. КОМБИНАЦИЯ ОТ МЕЗАНГИОКАПИЛЯРЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, ДИАБЕТНА И ПОДАГРОЗНА НЕФРОПАТИЯ.

Ф.Рушидова, М.Йорданов, А.Венелинова и съавт. СЛУЧАЙ НА ФИБРИЛЕРЕН ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ.


ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ
(10.10. от 14.30 до 18.30 часа)
Модератори: В. Лазаров, Д. Паскалев, Н. Добрева

В. Лазаров, В. Василев, В. Шурлиев, Б. Делийска. КОМБИНИРАНИ ЕЛЕТРОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ-ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОБЛЕМ.

Пенков Р., Ангелов П., Христова С. СЪВРЕМЕННА ЦЕНТРОФУЖНА ПЛАЗМАФЕРЕЗА – НОВИ АСПЕКТИ.

Пенков Р., Ангелов П., Христова С. Хемосорбция на цитокини с Цитосорб при сепсис.

Р. Джераси, М. Николова, Т. Цочева и съавт. Три случая на болест на von Hippel – Lindau.

А. Кундурджиев. Може ли понятието ,,вулнерабилна хемодинамика” да влезе в лексиката на нефролога?

Д. Прокопова, Е. Тилкиян, И. Петров и съавт. РЕНАЛНА СИМПАТИКУСОВА ДЕНЕРВАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА.

В. Панайотов, Д. Прокопова, Е. Тилкиян и съавт. Случай на полулунен гломерулонефрит при микроскопски полиангиит – добър терапевтичен отговор след Mycophenolate mofetil.

И. Ерканян, Е. Кумчев, Е. Тилкиян и съавт. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ПРИ ПАЦИЕНТ С МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ

Коментари