Публикация

Поведение при овариален карцином е темата на МОРЕ 2014 - (ПРОГРАМА)

Традиционната национална конференция ще се проведе от 9 до 11 октомври в курорта Златни пясъци. Включва и дебат за карцином на Фалопиева тръба и първичен перитониален карцином


9 октомври 2014, четвъртък

15.00-15.45 Симпозиум, подкрепен от индустрията

16.00 -16.45 Симпозиум, подкрепен от индустрията

17.00-17.45 Официално откриване

Връчване на годишната награда МОРЕ за принос в българската клинична онкология

18.00-19.45 Пленарна сесия Разни

20.00 Коктейл Добре дошли

10 октомври 2014, петък

8.30-10.45 Пленарна сесия I

Превенция, скрининг, молекулярна биология и имунология

8.30 -8.50 Предикция на фамилен риск и генетични маркери за овариален карцином

проф. д-р Д.Тончева

8.55-9.15 Опортюнистичен скрининг за овариален карцином - контингенти, методи, съвременни алгоритми

проф. д-р Г. Чакалова

9.20-9.40 Модели за биологична субкласификация на овариален карцином

доц. М. Георгиева

9.45-10.05 Модели за антитяло-базирана имунотерапия на овариален карцином

проф. д-р М. Минчев

10.15-10.45 Кафе пауза

10.45-12.55 Пленарна сесия II

Диагноза стадиране

10.45-11.05 Възможност и граници на трансвагиналния ултразвук при овариални тумори

доц. д-р  Р. Димитров, доц. д-р Б. Балев

11.10-11.30 FDG PET/CT за рецидивираща болест и вторична циторедукция при овариален карцином 

проф. д-р И. Костадинова, доц. д-р П. Бочев

11.35 - 11.55 - SPECT-CT с 99мTc-EC при овариални тумори, експресиращи фолатни рецептори

доц. д-р С. Сергиева

12.00-12.20 Интраоперативен перитонеален лаваж - съвременни цитопатологични ракурси

проф. д-р С. Христова

12.25-12.45 Предиктивни модели в хистологичното субтипизиране на овариални тумори

д-р В. Иванова

13.00-14.00 Обяд

14.00-15.45 Пленарна сесия II

Хирургия на първично ранен овариален карцином

14.00-14.20 Хирургични стратегии при първично ранен овариален карцином - хистология-базиран подход

проф. д-р В.Златков

14.25-14.45 Възможности и граници на миниинвазивната хирургия при овариален карцином

проф. д-р Г. Горчев, проф. д-р С.Томов

14.50-15.10 Хирургия, съхраняваща фертилитета, при овариален карцином - кога и как

проф. Б.Пехливанов

15.15-15.35 Обем и граници на системната лимфна дисекция при първично ранен овариален карцином

проф. д-р С.Иванов

15.45-16.15 Кафе пауза

16.15-17.00 Симпозиум, подкрепен от индустрията

17.15-18.00 Симпозиум, подкрепен от индустрията

18.15-19.00 Симпозиум, подкрепен от индустрията

20.00 Вечеря

11октомври 2014, събота

8.30-9.45 Пленарна сесия 

Хирургия и лъчелечение при първично авансирал и рецидивиращ овариален карцином

8.30-8.50 Параметри за максимална/оптимална циторедукция при първично авансирал овариален карцином

доц. д-р Б. Славчев, д-р К. Недялков

8.55-9.15 Страгетии при рецидивираща болест - вторична циторедукция и хипертермична интрапериториална химиотерапия (HIPEC)

доц. д-р А. Юлиянов

9.20-9.40 Целокоремно лъчелечение след хирургия

проф. д-р Л.Гочева, проф. д-р Т. Хаджиева, д-р Енчева

9.45-10.15 Кафе пауза

10.15-11.30 Пленарна сесия V

Системна терапия при овариални тумори

10.15-10.35 Изкуството в лечението на овариален карцином

проф. д-р Г. Куртева

10.40-11.00 Таргетна системна терапия при рецидивиращ овариален карцином

д-р К. Койнов

11.05-11.25 Системна лекарствена терапия на редки овариални тумори

проф. д-р Г. Куртева

12.00-13.30 Обяд

13.30-15.10 Пленарна сесия VI

Психосоциална подкрепа и медицински стандарти при овариален карцином

13.30-13.50 Психопатологична и психологична характеристика на пациенти с овариален карцином

Е. Атанасова

13.55-14.15 Терапевтични подходи за контрол на болка при пациенти с онкологични заболявания

М. Иванова

14.20-14.40 Роля на психолога като част от цялостния процес при пациенти с онкологични заболявания

Е. Виткова

14.45-15.05 Оценка и контрол на придължавено към медицински стандарти, основани на доказателства

доц. д-р З. Петрова, д-р  Н. Димитрова

15.15-15-45 Кафе пауза

15.45-16.45 Дискусионна сесия

Национален експертен борд: Консенсус за скрининг,диагноза и лечение на овариален карционом

- Неоадювантната химиотерапия е/не е стандарт при първично авансирал овариален карцином

д-р К. Койнов срещу доц. д-р Б. Славчев

- Поведение при самостоятелна биохимична прогресия: незабавна системна терапия срещу изчакващо наблюдение

проф. д-р А. Дудов срещу д-р В. Колева

17.00 Официално закриване

Коментари