Публикация

Възможно или невъзможно „КОАЛИЦИОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Какво би могло да се случи в родното здравеопазване след изборите, ако партиите способни да реализират коалиционно управление удържат предизборните си обещания?Какво би могло да се случи в родното здравеопазване след изборите, ако партиите способни да реализират коалиционно управление удържат предизборните си обещания? Разбира се в този въпрос има прекалено много условности, много неизвестни, но и много очаквания. Това е само един опит за съпоставяне и откриване на възможните пресечни точки, както и на невъзможните за реализиране обещания. Без претенции за изчерпателност са прегледани програмите на ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, ББЦ и АБВ. По разбираеми причини са пропуснати БСП и ДПС, те каквото можаха направиха в предното управление.

На пръв поглед има логично съвпадение по отношение на необходимостта от наблягане върху профилактиката и повишената информираност на населението:

 • ГЕРБ са за „разширяване обхвата на профилактичните прегледи“, „увеличение на средствата за репродуктивно здраве“, „въвеждане на нови ваксини“ и „разширяване мрежата на здравни медиатори сред ромите“

Реформаторите на казват нищо за профилактиката, но пък обещават „премахване на системата на направленията в сегашния й порочен вид“

АБВ са за „увеличение на санкциите при неявяване на задължителните профилактични прегледи“ Това е леко странно обаче, защото до сега няма наложена нито една глоба за това неспазване на закона.

При останалите политически субекти няма заявени приоритети в областта на профилактиката.

Всички приемат необходимостта от някаква промяна в НЗОК, но конкретиката им е убягнала или умишлено е подмината.

 • ГЕРБ предвиждат „стабилизиране и развитие на здравноосигурителния модел чрез административни и законодателни мерки за повишаване събираемостта на вноските“
  • Какви обаче са тези мерки, за сега остава неясно. Впрочем всички говорят за увеличаване на събираемостта, но както и преди само с пожелателен характер.
  • РБ е за „промяна в статута на НЗОК“, но какво означава това остава неизвестно.
  • ПФ обещава „премахване монопола на НЗОК“
  • ББЦ е за „деполитизация на НЗОК“
  • АБВ пък предлага „превръщане на НЗОК в независим от държавния бюджет публичен фонд“ И тук липсва конкретика, но възниква въпроса как би могло да стане това при положение, че точно държавата плаща здравните вноски на повече от половината български граждани.
 • Въвеждането на „електронната здравна карта“ е съвпадение при предизборните програми на ГЕРБ, Реформатори и АБВ, докато останалите са го пропуснали.

  „Увеличението на средствата за здравеопазване като дял от БВП“ е застъпено единствено в програмата на АБВ /до 8%/, докато за останалите не е ясно дали смятат парите в здравеопазването за достатъчни..

  РБ и ПФ имат сходство в предложенията си за „изравняване на здравните вноски плащани от държавата и тези, които плащат всички граждаяни.“ Преди почти три години ГЕРБ гласуваха такава промяна в закона за здравното осигуряване, но сега са си замълчали по темата.

  „Въвеждането на диференцирана ставка на ДДС за лекарствата“ е останало единствено в програмата на ББЦ, макар че партиите от РБ са били вносители на такава промяна в законодателството дълги години. Все пак по време на дясното управление 1997-2001 година, нямаша изобщо ДДС за лекарствата.

  Разходването на средствата в системата на здравеопазване не успява да намери съвпадения в позициите на разглежданите партии и коалиции:

  • ГЕРБ залага на „подготовка за стартиране изпълнението на плащанията за лечебна дейност по диагностичносвързани групи (ДСГ).“

  Реформаторският блок е за „формиране на нов механизъм за остойностяване на труда на работещите в здравеопазването“

  Вероятно единствено ГЕРБ са за ДСГ, докато останалите политически субекти ще заложат на развитие на системата на клиничните пътеки.

  И тук идва ред на три основни и силно нуждаещи се от реформиране сектора-болничната помощ, спешната помощ и специализацията. Най-напред да погледнем какво се предлага и какво евентуално би могло да се случи в системата на болниците:

  • ГЕРБ и РБ са категорично за „задължителна здравна карта“ Реформаторите предлагат „приемане на стратегия за ефективното управление на болничната помощ чрез преструктуриране на лечебните заведения, приватизация, публично-частно партньорство и оптимизация на болничната мрежа съобразно националната здравна картаПисането на стратегии вече омръзна и на пациенти и на лекари, а закона за публично-частното партньорство бе отменен от предното НС. Докато ГЕРБ залагат на „въвеждане на единни стандарти за управление на публичните лечебни заведения“.
   • ГЕРБ предлагат „функционално коопериране на лечебните заведения на регионален принцип“, РБ е за „формиране на регионални здравни консорциуми“ докато ПФ залага на „връщане на болниците в малките градове“ Определено има съвпадение между ГЕРБ и реформаторите, но освен това спечелилите последните избори са записали в предизборната си програма и „реформиране на болнична медицинска помощ чрез сключване на договори САМО с лечебни заведения, предлагащи най-добро качество, равнопоставеност и безопасност на пациентите“
  • На системата на спешна медицинска помощ, по разбираеми причини е отделено внимание

   • ГЕРБ са завъвеждане на мерки за кадровото и ресурсно обезпечаване на Спешната помощ, нормативно уреждане на участието на парамедици в спешните екипи; усъвършенстване на общите протоколи за поведение; подобряване на условията за обучението и квалификацията на специалистите“
   • Реформаторският блок, както и ББЦ са пропуснали темата за спешна помощ.
   • АБВ предлагат развитие на въздушна спешна помощ и парамедици.
   • ПФ са за признаване на работата в спешна помощ за І-ва категория труд и въвеждане на превилегии. За последното липсва каквато и да е конкретика.

   Системата на специализация е един от основните проблеми, лишаващи българското здравеопазване от млади кадри. Затова:

   • ГЕРБ обещават „система от стимули и облекчения при зачисляване и провеждане на специализация за попълване на потребностите от дефицитни специалности; както и „децентрализация и либерализация на процеса на специализация“
   • РБ, Патриотичният фронт и ББЦ са пропуснали темата в предизборните си програми.
   • АБВ накратко са записали „подобрен достъп до специализация“, каквото и да означава това

   Най-разнопосочни и многобройни са обещанията по отношение на лекарствената политика

   • ГЕРБ отделя доста внимание на тази тема, като залага на „по-широко прилагане на генерични продукти на базата на единни стандарти за рационална употреба; прилагане в практиката на иновативни медикаменти; усъвършенстване на нормативната уредба, позволяваща гъвкави механизми за договаряне на отстъпки с цел ефективно разходване на публичния ресурс; създаване на национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства с цел ефективност и контрол.“

   РБ са по-кратки в обещанията си за „формиране на фонд съфинансиращ лекарствената терапия на българските граждани в пенсионна възраст. От къде постъпват средствата в този фонд не е ясно.

   ББЦ предлагат „безплатни лекарства за децата до 7 години“, но не се разбира защо точно до тази възраст.

   ПФ са новатори в предизборните програми със „създаване на институти и кабинети по хомеопатия и билколечение“ както и „пътуващи аптеки и дрогерии“.

   Различни, сходни или еднакви, предизборните програми създават очакването за случване на реформи в здравеопазването и то най-вече, защото е видно, че повече така не може. Явно има неща, по които лесно би могло да се постигне политически консенсус и други по които такъв е невъзможен. И все пак най-важното е да има яснота и предвидимост какво да очакват както лекарите, така и пациентите. А и крайно време е предизборните програми да се изпълняват....

Коментари